با توجه به استقبال دانشجویان و همچنین افزایش ساعات روز، ساعت حضور دانشجویان از ۱۹ به ۲۰ تغییر پیدا کرد.  

معاونت مالی و اداری دانشکده مهندسی مکانیک