۱- در نیمسال اول ۹۵-۹۴ درس “آمار و احتمالات مهندسی” هم نیاز درس “طراحی اجزاء ۱” و از نیمسال دوم ۹۵-۹۴ به بعد،پیش نیاز درس “طراحی اجزاء ۱” خواهد بود.

۲- از نیمسال اول ۹۵-۹۴ به بعد، دروس “مقاومت مصالح ۲” و “آزمایشگاه مقاومت مصالح ۲” باید بصورت هم زمان اخذ شوند (به استثنای کسانی که تا قبل از این نیمسال، درس مقاومت مصالح ۲ را گذرانده اند.)

۳- از نیمسال اول ۹۵-۹۴ به بعد، درس “نقشه کشی صنعتی ۱” هم نیاز درس “مقدمه ای بر مهندسی مکانیک” و درس “مقدمه ای بر مهندسی مکانیک” هم نیاز درس “استاتیک” خواهد بود.

۴- از آنجا که ظرفیت “آزمایشگاه مقاومت مصالح ۲” در نیمسال دوم ۹۵-۹۴ بطور کامل به دانشجویان ورودی ۹۳ اختصاص یافته است، دانشجویانی که در پایان سال تحصیلی ۹۵-۹۴ فارغ التحصیل می شوند باید آزمایشگاه مقاومت مصالح۲ را در نیمسال اول ۹۵-۹۴ اخذ نمایند. درصورت عدم اخذ این واحد در نیمسال اول ، مسئولیت مشکلات احتمالی در فرآیند فارغ التحصیلی دانشجویان به عهده خود آنان خواهد بود.

معاونت آموزشی دانشکده مهندسی مکانیک

۱۳۹۴/۶/۸