دانشجویان متقاضی واجد شرایط استفاده از فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت وزارت علوم و بورس بین‌الملل دانشگاه، درخواست و مدارک خود را تا ۲۹ تیرماه به دفتر معاونت تحصیلات‌تکمیلی دانشکده تحویل نمائید.

معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

دانشکده مهندسی مکانیک