بسمه تعالی

 

بازه ثبت نام متقاضيان ادامه تحصيل در مقطع دكتري از طريق سهميه استعدادهاي درخشان تا ساعت ۲۴ روز دوشنبه مورخ ۱۶/۳/۹۶  تمديد گرديد.

 

 

دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه تهران