گزارشی از غزال ایرانی ، خودرو خورشیدی دانشگاه تهران

گزارشی از غزال ایرانی احتمالا تا کنون نام غزال ایرانی را شنیده اید شاید هم دیدن تصویر غزال ایرانی، کنجکاوی شما را در مورد این خودروی خورشیدی افزوده باشد هر...

گزارشی از سورنا ، روبات انسان نمای ایرانی

سورنا نامی بزرگ که به پهنای تاریخ کهن ایران زمین اعتبار دارد و حالا این نام بر پروژه ای بزرگ نهاده شده است پروژه ای در سطح کشور عزیزمان ایران...