اطلاعیه زمان مصاحبه داوطلبین دوره دکترای رشته مهندسی مکانیک سال 1398

بسمه تعالی

قابل توجه داوطلبان گرامی:

ارائه مدارک زیر در هنگام ورود به جلسه مصاحبه الزامی است:

1. تائیدیه الکترونیکی ثبت نام

2. تصویر مدارک بارگذاری شده در سامانه گلستان (درصورت اثبات نادرستی هریک از اطلاعات ارائه شده و یا مغایرت آنها با اطلاعات بارگذاری شده در سامانه گلستان، حق دانشگاه تهران برای عدم پذیرش داوطلب محفوظ خواهد بود).

3. فرم اعلام نمرات دروس تخصصی

4. تعهدنامه پذیرش شرایط تحصیل تمام وقت در دوره دکترا

(فرم های مربوط به بندهای 3 و 4 در اتاق 106 موجود است)

یادآور می شود که نتایج ارزیابی داوطلبان منحصراً از سوی سازمان سنجش اعلام خواهد شد.

ترتیب مصاحبه گرایش دینامیک،کنترل و ازتعاشات به شرح زیر میباشد:

ترتیب مصاحبه گرایش تبدیل انرژی به شرح زیر است:

ترتیب مصاحبه گرایش ساخت و تولید به شرح زیر است: