استادان راهنما

فهرست اساتید راهنمای دانشکده در مقطع کارشناسی (دانلود)

وظایف و اختیارات استاد راهنما

  • آشنا نمودن دانشجویان با مقررات ، مصوبات و آیین نامه های آموزشی و دانشجویی
  • راهنمایی دانشجویان در مراحل انتخاب واحد ، حذف و اضافه و حذف اضطراری بر اساس قوانین آموزشی و جدول دروس پیشنهادی گروه آموزشی برای هر نیمسال تحصیلی ، حذف واحد و یا نیمسال تحصیلی و مرخصی تحصیلی تنها در صورت داشتن شرایط قانونی یا موافقت استاد راهنما امکان پذیر می باشد.
  • ارائه راهنمائی های لازم به دانشجو بر اساس استعداد و وضعیت تحصیلی دانشجو به نحوی که روند تحصیل دانشجو از لحاظ انتخاب دروس و طی دوره در کوتاهترین مدت با بهترین کیفیت انجام گیرد.
  • تلاش در جهت بهبود وضع تحصیلی و کشف ذوق علمی دانشجویان .
  • راهنمایی دانشجو برای استفاده از خدمات فرهنگی و رفاهی .
  • کوشش و برنامه ریزی جهت حل مشکلات هیجانی ، عاطفی دانشجویان با همکاری مرکز مشاوره دانشگاه .

تبصره : در صورت نیاز استاد راهنما می تواند با دیگر اعضای هیات علمی ، مدیریت گروه ، شورای آموزشی دانشکده و خانواده دانشجو رایزنی نماید.

  • ایجاد زمینه لازم جهت عضویت دانشجویان در کانون ها و انجمن های علمی و فرهنگی دانشجویی .
  • ایجاد ارتباط موثر با دانشجویان و آموزش برخی مخارت های اجتماعی ویژه دوران دانشجویی ، نظیر : مهارت برنامه ریزی درسی ، مهارت نظم ، مدیریت زمان و .....

تبصره :  حوزه معاونت دانشجوئی و فرهنگی برنامه ریزی لازم جهت اجرای کارگاه های آموزشی در زمینه های مورد اشاره را عهده دار خواهد شد.

  • تشکیل پرونده برای مشاوره دانشجویان از جمله برگ انتخاب واحد ، حذف و اضافه ، حذف اضطراری کارنامه و فرم اطلاعات فردی دانشجوئی با همکاری دانشکده / گروه یا آموزش پردیس و معاونت دانشجویی و فرهنگی پردیس .