کارپردازی

در این حوزه کلیه امور مرتبط با خریدهای دانشکده انجام می شود به این صورت کارپرداز دانشکده پس از اخد مجوزهای لازم و تامین اعتبار مربوطه ، جهت خرید اقدام نموده و در قبال آن کلیه اسناد مالی را جهت تسویه حساب به حسابداری تحویل می دهد.

مسئول کارپردازی : محمد زورمند

داخلی:61114045-021

ساعات حضور : سه شنبه ها

محمد زورمند