معاونت اداری-مالی

معاونت اداری و مالی دانشکده مهندسی مکانیک یکی از معاونت های تازه تاسیس این دانشکده است که در سال 1393 فعالیت خود را آغاز نمود. این معاونت از بخش های انفورماتیک، امور اداری و پشتیبانی (عمومی)، حسابداری و کارپردازی تشکیل شده است. این حوزه انجام کلیه امور اداری و مالی، قراردادها، امور خدماتی و پشتیبانی، حفظ و حراست از اموال دانشکده، تامین و اختصاص فضای متناسب با برنامه های آموزشی و پژوهشی دانشکده را بر عهده دارد.