ساختار سازمانی دانشکده

ساختار سازمانی


ساختار گروه ها و گرایش های دانشکده مهندسی مکانیک   


ساختار اداری دانشکده

با توجه به توسعه و رشد دانشکده مهندسی مکانیک که منجر به افزایش تعداد دانشجویان و اعضای هیأت علمی این دانشکده شده است ساختار ادارای آن نیز تغییر یافته و آخرین شکل ساختار اداری به شرح ذیل است:در حال حاضر تعداد شش نفر هیأت علمی و بیست نفر کارمند غیر هیأت علمی در این دانشکده مشغول فعالیت هستند که در جداول ذیل اطلاعات مربوط به آنان ارائه شده است:

ردیف نام و نام خانوادگی عنوان شغلی سال شروع به کار سال خاتمه کار
۱ کارن ابری نیا رییس دانشکده ۱۳۹۵ ادامه دارد
۲ مسعود شریعت پناهی معاون آموزشی ۱۳۹۳ ادامه دارد
۳ علیرضا ریاسی معاون پژوهشی ۱۳۹۶ ادامه دارد
۴ مجید صفرآبادی فراهانی معاون اداری و مالی ۱۳۹۶ ادامه دارد
۵ پدرام حنفی زاده معاون اداری و مالی (سابق) ۱۳۹۳ ۱۳۹۶
۶ مجتبی حقیقی یزدی مدیر آموزش ۱۳۹۶ ادامه دارد
۷ علی اصغر عطایی مدیر تحصیلات تکمیلی ۱۳۹۶ ادامه دارد


کارکنان غیر هیات علمی دانشکده:ردیف نام و نام خانوادگی عنوان شغلی
1 امیر نوروز رئیس دفتر دانشکده
2 محبوبه زنجانی دفتر معاونت­ها
3 آزاده کربلایی دفتر معاونت­ها
4 حسنیه اکبری دفتر آموزش و تحصیلات تکمیلی
5 علی کریمی دفتر آموزش و تحصیلات تکمیلی
6 علی قدیری خاناپشتانی مدیر امور عمومی و کارگاه ماشین ابزار
7 مهدی متقیان مدیر مرکز کامپیوتر
8 جعفر زهره وند حسابداری
9 یداله پورمند مسئول کارگاه ماشین ابزار
10 مجید آزاده مسئول آزمایشگاه توربوماشین
11 عادله قباخلو مسئول انستیتو توربوماشین
12 سید رسول حسینی مسئول کارگاه جوشکاری
13 نوازنی مسئول آزمایشگاه مقاومت مصالح
14 محمدرضا نوروزی زاده ناسیسات
15 کولیوند تاسیسات
16 محمد دهقان خدمات
17 محمد زورمند خدمات
18 نوروز قدیری خدمات
19 صفری ماتک خدمات
20 حمدالله حسینی خدمات
21 علیرضا ابراهیم زاده خدمات
22 غلامرضا تقی زاده خدمات
23 صفت اله کاظمی خدمات