افتخارات دانشکده

افتخارات دانشکده

بر اساس نظام رتبه بندی 2018 دانشگاه ملی تایوان

دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران در رتبه 9 جهانی قرار گرفته است .