برنامه‌های درسیِ دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی - مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی

دروس ارایه شده در مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی - کارشناسی ارشد - 1400 و ماقبل

 

دروس ارایه شده در مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی - کارشناسی ارشد - 1401 و مابعد

 

دروس ارایه شده در مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی - دکتری - 1400 و ماقبل

 

دروس ارایه شده در مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی - دکتری - 1401 و مابعد

برنامه‌های درسیِ دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی - مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید

دروس ارایه شده در مهندسی مکانیک - ساخت و تولید - کارشناسی ارشد - 1400 و ماقبل

 

دروس ارایه شده در مهندسی مکانیک - ساخت و تولید - کارشناسی ارشد - 1401 و مابعد

 

دروس ارایه شده در مهندسی مکانیک - ساخت و تولید - دکتری - 1400 و ماقبل

 

دروس ارایه شده در مهندسی مکانیک - ساخت و تولید - دکتری - 1401 و مابعد

برنامه‌های درسیِ دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی - مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی

دروس ارایه شده در مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی - کارشناسی ارشد - 1400 و ماقبل

 

دروس ارایه شده در مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی - کارشناسی ارشد - 1401 و مابعد

 

دروس ارایه شده در مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی - دکتری - 1401 و مابعد

 

دروس ارایه شده در مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی - جامدات - دکتری - 1400 و ماقبل

 

دروس ارایه شده در مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی - دینامیک کنترل - دکتری - 1400 و ماقبل

برنامه‌های درسیِ دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی - مهندسی پزشکی گرایش بیومکانیک

دروس ارایه شده در مهندسی پزشکی - بیومکانیک - کارشناسی ارشد - 1400 و ماقبل

 

دروس ارایه شده در مهندسی پزشکی - بیومکانیک - کارشناسی ارشد - 1401 و مابعد

 

دروس ارایه شده در مهندسی پزشکی - بیومکانیک - دکتری - 1400 و ماقبل

 

دروس ارایه شده در مهندسی پزشکی - بیومکانیک - دکتری - 1401 و مابعد