کارگاه آموزشی "تحول دیجیتال و هوش مصنوعی در آموزش"

کارگاه آموزشی "تحول دیجیتال و هوش مصنوعی در آموزش"