نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پایان نامه

پایان نامه


 

1- پایان نامه

 

1-1-داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺳﻮم ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ، ﻃﺮح ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ داﻧﺸﻜﺪه/ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻰ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

 2-1-داﻧﺸﺠﻮ ﭘﺲ از ﺗﺪوﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ و ﺗﺄﻳﻴﺪ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ، ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ از ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد دﻓﺎع ﻛﻨﺪ.

3-1-ﻫﻴﺄت داوران ﻣﺘﺸﻜﻞ اﺳﺘﺎدان راﻫﻨﻤﺎ و ﻣﺸﺎور ﺑﺎ رﺗﺒﻪ ﺣﺪاﻗﻞ اﺳﺘﺎدﻳﺎری و دو ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داور اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺳﻮی ﺷﻮرای آﻣﻮزﺷﻰ ﮔﺮوه/ داﻧﺸﻜﺪه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ. ﻳﻜﻰ از داوران ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﻴﺎن ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺣﺮﻓﻪای ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﺷﻮد.

4-1-ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻰ ﺑﺪون ﺣﻖ رأی در ﺟﻠﺴﻪ دﻓﺎع ﺣﻀﻮر ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. اﻣﺎ اﮔﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻰ، ﻧﻘﺶ داور ﻧﻴﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺣﻖ رأی دارد.

5-7-ﺟﻠﺴﻪ دﻓﺎع ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ، داوران و اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور (ﺑﻪﺷﺮﻃﻰ ﻛﻪ ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺎور داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ) رﺳﻤﻴﺖ ﻣﻰ ﻳﺎﺑﺪ. ﺣﻀﻮر ﻫﻤﻪ داوران در ﺟﻠﺴﻪ دﻓﺎﻋﻴﻪ اﻟﺰاﻣﻰ اﺳﺖ.

6-1-ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺣﺪاﻗﻞ ٣ ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺎت داوران رﺳﻤﻴﺖ ﻣﻰ ﻳﺎﺑﺪ.

7-1-اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺘﺎد ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻰ ﻣﺮﺑﻮط، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داور داﺧﻠﻰ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.

8-1-- اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎی دوم ﺑﻪ ﺷﺮط داﺷﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪای ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﺑﺎ اراﺋﻪ دﻻﻳﻞ ﺗﻮﺟﻴﻬﻰ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎی اول و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﻮرای آﻣﻮزﺷﻰ داﻧﺸﻜﺪه/ ﭘﺮدﻳﺲ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.

9-1- اﮔﺮ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎی دوم ﺑﻨﺎﺑﺮ دﻟﻴﻠﻰ ﻣﻮﺟﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ در ﺟﻠﺴﻪ دﻓﺎع ﺣﻀﻮر ﻳﺎﺑﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮﺿﻮع را ﻛﺘﺒﺎً ﺑﻪ اﻃﻼع و ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﻰ واﺣﺪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

10-1- ﻣﺪت زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﻪ دﻓﺎع از ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ در ﺻﻮرت اﺣﺮاز ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮاﻳﻂ دﻓﺎع، ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺶ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺼﻮﻳﺐ در ﺷﻮرای ﮔﺮوه/ داﻧﺸﻜﺪه اﺳﺖ.

11-1- ﺟﻠﺴﻪ دﻓﺎع در روزﻫﺎی ﻛﺎری و ﺑﺎ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻰ ﻗﺒﻠﻰ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻰﺷﻮد.

12-1- اداره و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮای ﺟﻠﺴﻪ، ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات، ﺑﺮ ﻋﻬﺪة ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻰ اﺳﺖ.

13-1-ارزﺷﻴﺎﺑﻰ ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻴﻔﻰ و ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻰﺷﻮد و ﻧﻤﺮه آن در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻰﺷﻮد.

ﻋﺎﻟﻰ (٢٠- ١٩) ﺧﻴﻠﻰ ﺧﻮب (٩٩/١٨- ١٨)

 

ﺧﻮب (٩٩/١٧- ١٦) ﻣﺘﻮﺳﻂ (٩٩/١٥- ١٤) ﻣﺮدود (ﻛﻤﺘﺮ از ١٤)

 

14-1-ﻣﻼک داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﻰ، ﮔﺬراﻧﺪن ﻛﻠﻴﻪ واﺣﺪﻫﺎی دوره، ﻛﺴﺐ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﺣﺪاﻗﻞ ١٤ و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در دﻓﺎع از ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ.

15-1- اﮔﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﻧﻤﺮات داﻧﺸﺠﻮ، ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن ﺗﻤﺎم واﺣﺪﻫﺎی درﺳﻰ دوره ﻛﻤﺘﺮ از ١٤ ﺑﺎﺷﺪ، اﺟﺎزه دﻓﺎع از ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ را ﻧﺪارد و ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺳﻘﻒ ﻣﺠﺎز ﺳﻨﻮات ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ وی ﻓﺮﺻﺖ داده ﻣﻰﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ اﺧﺬ ﻣﺠﺪد ﺣﺪاﻛﺜﺮ ٨ واﺣﺪ از درسﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﻛﻤﺘﺮ از ١٤ ﮔﺬراﻧﺪه و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ دروس ﻣﺼﻮب دوره، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ١٤ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ وی اﺟﺎزه دﻓﺎع از ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ داده ﺷﻮد. در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت از ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺤﺮوم ﻣﻰﺷﻮد. ﻫﺰﻳﻨﻪ دروس اﻧﺘﺨﺎﺑﻰ ﺟﻬﺖ ﺟﺒﺮان ﻣﻌﺪل، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺼﻮب در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل، ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﻧﺸﺠﻮ اﺳﺖ.

16-1-داﻧﺸﺠﻮی ﻣﻨﺼﺮف/ ﻣﺤﺮوم از ﺗﺤﺼﻴﻞ، ﺑﺮاﺑﺮ ﺿﻮاﺑﻂ، ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮاﻫﻰ ﮔﺬراﻧﺪن واﺣﺪﻫﺎی درﺳﻰ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ.

17-1- ﺗﺎرﻳﺦ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﻰ داﻧﺸﺠﻮ، روز دﻓﺎع و ﻛﺴﺐ درﺟﻪ ﻗﺒﻮﻟﻰ از ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ.

18-1- اﮔﺮ دﻓﺎع از ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد، داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﻪ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ٣ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﻪ دﻓﺎع، اﺻﻼﺣﺎت اﻋﻼم ﺷﺪه از ﻃﺮف ﻫﻴﺄت داوران را اﻋﻤﺎل و ﺗﺤﻮﻳﻞ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ دﻫﺪ. اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ ﻧﻴﺰ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ١٥ روز ﭘﺲ از درﻳﺎﻓﺖ اﺻﻼﺣﺎت، ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻳﺎ ﻋﺪم ﺗﺄﻳﻴﺪ آن را ﺑﻪ ﮔﺮوه/ داﻧﺸﻜﺪه اﻋﻼم ﻣﻰﻛﻨﺪ. ﭘﺲ از ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر، ﺗﺄﺧﻴﺮ در اﻧﺠﺎم ﻓﺮآﻳﻨﺪ داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﻰ ﻣﺸﻤﻮل ﭘﺮداﺧﺖ »ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻣﺼﻮب« ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

19-1- اﺣﺮاز و اﺛﺒﺎت ﺗﺨﻠﻒ ﻋﻠﻤﻰ داﻧﺸﺠﻮ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﺗﺤﺼﻴﻼت از ﺳﻮی داﻧﺸﮕﺎه، ﻣﻮﺟﺐ اﺑﻄﺎل ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ ﺻﺎدره ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 

2- ﻣﻘﺮرات ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﻪ دﻓﺎﻋﻴﻪ ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻰارﺷﺪ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ

 

1-2-ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﻴﺄت داوران

ﻫﻴﺄت داوران ﻣﺘﺸﻜﻞ اﺳﺘﺎدان راﻫﻨﻤﺎ و ﻣﺸﺎور ﺑﺎ رﺗﺒﻪ ﺣﺪاﻗﻞ اﺳﺘﺎدﻳﺎری و دو ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داور اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺳﻮی ﺷﻮرای آﻣﻮزﺷﻰ ﮔﺮوه/ داﻧﺸﻜﺪه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ. ﻳﻜﻰ از داوران ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﻴﺎن ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺣﺮﻓﻪای ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﺷﻮد.

ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻰ ﺑﺪون ﺣﻖ رأی در ﺟﻠﺴﻪ دﻓﺎع ﺣﻀﻮر ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. اﻣﺎ اﮔﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻰ، ﻧﻘﺶ داور ﻧﻴﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺣﻖ رأی دارد.

 

2-2-ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻧﺤﻮه ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﻪ دﻓﺎﻋﻴﻪ ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ

١ - ﺟﻠﺴﻪ دﻓﺎع ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ، داوران و اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور (ﺑﻪﺷﺮﻃﻰ ﻛﻪ ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺎور داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ) رﺳﻤﻴﺖ ﻣﻰ ﻳﺎﺑﺪ. ﺣﻀﻮر ﻫﻤﻪ داوران در ﺟﻠﺴﻪ دﻓﺎﻋﻴﻪ اﻟﺰاﻣﻰ اﺳﺖ.

٢- ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺣﺪاﻗﻞ ٣ ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺎت داوران رﺳﻤﻴﺖ ﻣﻰ ﻳﺎﺑﺪ.

٣- اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺘﺎد ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻰ ﻣﺮﺑﻮط، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داور داﺧﻠﻰ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.

٤- اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎی دوم ﺑﻪ ﺷﺮط داﺷﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪای ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﺑﺎ اراﺋﻪ دﻻﻳﻞ ﺗﻮﺟﻴﻬﻰ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎی اول و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﻮرای آﻣﻮزﺷﻰ داﻧﺸﻜﺪه/ ﭘﺮدﻳﺲ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.

٥- اﮔﺮ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎی دوم ﺑﻨﺎﺑﺮ دﻟﻴﻠﻰ ﻣﻮﺟﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ در ﺟﻠﺴﻪ دﻓﺎع ﺣﻀﻮر ﻳﺎﺑﺪ، ﺑﺎﻳﺪﻣﻮﺿﻮع را ﻛﺘﺒﺎً ﺑﻪ اﻃﻼع و ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﻰ واﺣﺪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

٦- ﻣﺪت زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﻪ دﻓﺎع از ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ در ﺻﻮرت اﺣﺮاز ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮاﻳﻂ دﻓﺎع، ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺶ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺼﻮﻳﺐ در ﺷﻮرای ﮔﺮوه/ داﻧﺸﻜﺪه اﺳﺖ.

٧- ﺟﻠﺴﻪ دﻓﺎع در روزﻫﺎی ﻛﺎری و ﺑﺎ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻰ ﻗﺒﻠﻰ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻰﺷﻮد.

٨- اداره و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮای ﺟﻠﺴﻪ، ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات، ﺑﺮ ﻋﻬﺪة ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻰ اﺳﺖ.

 

3-ﺷﻴﻮهﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﺪاد رﺳﺎﻟﻪ و ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﺖ راﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﻫﻢزﻣﺎن اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻰ

 

ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻳﻦ ﺷﻴﻮهﻧﺎﻣﻪ، ﺗﻌﺪاد ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ ارﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻰ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﻰ، ﺗﻮان آﻣﻮزﺷﻰ - ﭘﮋوﻫﺸﻰ و ﺣﻀﻮر ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻳﺎ ﻏﻴﺮﺗﻤﺎم وﻗﺖ، ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ، ﻫﻢزﻣﺎن راﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﻛﻨﺪ، ﺑﻪﺷﺮح ذﻳﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻰ ﮔﺮدد:

 

1-3-ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻌﺪاد ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ ارﺷﺪ ﺗﺤﺖ راﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﻫﻢزﻣﺎن ﻫﺮ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻰ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﺔ اﺳﺘﺎدﻳﺎری٨، داﻧﺸﻴﺎری ٩ و اﺳﺘﺎدی ١٠ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

 

    1-1-3-ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻌﺪاد ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻰ ﻏﻴﺮﺗﻤﺎم وﻗﺖ، ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻌﺎدل ﻧﺼﻒ ﺗﻌﺪاد ﻣﺬﻛﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

 

2-3-ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ راﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻰارﺷﺪ و رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﺮی را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮﻛﻴﺒﻰ (با رعایت بند 1-16) ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 

3-3- اﻋﻀﺎء ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻰ داﻧﺸﻴﺎر و اﺳﺘﺎد ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺷﻮرای آﻣﻮزﺷﻰ داﻧﺸﻜﺪه، ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎی دوم راﻫﺒﺮی ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

   1-3-3- اوﻟﻮﻳﺖ واﮔﺬاری راﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ، ﺑﺎ اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻰ ﺷﺎﻏﻞ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻰ اﺳﺖ.

 

4-3-ﺳﻬﻤﻴﻪ ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ ﻫﺮ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻰ، ﺑﻌﺪ از ﺻﺪور ﺣﻜﻢ و اﺑﻼغ از ﺳﻮی ﺣﻮزه ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﻰ واﺣﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 

5-3- اﮔﺮ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻰ، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای راﻫﺒﺮی و ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ و در ﺳﻨﻮات ﻣﺠﺎز دﻓﺎع ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و اﻧﺒﺎﺷﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﻰ اﻳﺠﺎد ﻧﮕﺮدد، ﻣﻰﺗﻮان ﻳﻚ ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮش ﻫﻢزﻣﺎن ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻰ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮد. اﻳﻦ ﺷﺮط ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻰ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻋﻀﻮ در ﻳﻚ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻰ ﺣﺪاﻗﻞ ٢ ﺳﺎﻟﻪ از ﺳﻮی ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﻰ واﺣﺪ اﺣﺮاز ﻣﻰﮔﺮدد.

6-3-راﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻰارﺷﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺧﺎرﺟﻰ و ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮدﻳﺲﻫﺎی ﺧﻮدﮔﺮدان داﻧﺸﮕﺎه (ﻛﻴﺶ، ارس و اﻟﺒﺮز) ﺣﺪاﻛﺜﺮ ٥٠% ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﺿﻮاﺑﻂ بندهای 3-1 و 3-1-1 ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.