نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

موسسات

موسسات


موسسات پژوهشی

ردیف

نام موسسه

رئیس

1

موسسه پژوهشی توربوماشین های آبی 

(https://eng.ut.ac.ir/fa/page/1...)

دکتر مهرداد رئیسی

2

موسسه خودرو، سوخت و محیط زیست 

(http://vferi.com/)

دکتر وحید اصفهانیان

3

موسسه مپفن 

(http://mapfan.ut.ac.ir/index.p...)

دکتر مجید صفرآبادی