معرفی دانشجو برای انجام اینترنشیپ در گروه مپنا

معرفی دانشجو برای انجام اینترنشیپ در گروه مپنا