مراحل دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

مراحل دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد


 

 

بسمه تعالی

 

 اقدامات لازم جهت برگزاری جلسات دفاع کارشناسی ارشد 

 

1-  دانلود فرم "اعلام کفایت از پایان نامه کارشناسی ارشد"

2- تکمیل فرم توسط دانشجو با نظارت استاد راهنما، مشخص کردن داوران پیشنهادی و ارسال فرم به سرپرست گرایش مربوطه توسط استاد راهنما

3-  دریافت فرم تأیید شده از استاد راهنما

4- تکمیل " فرم تحویل پایان نامه"  توسط دانشجو بر اساس فرم اعلام کفایت و گردآوری امضای استاد راهنما و اساتید داور

5- تعیین تاریخ و زمان دفاع از پایان نامه با هماهنگی داور خارجی، داور داخلی و استاد (ان) راهنما (و استاد مشاور)، لازم به ذکر است طبق مقررات، باید حداقل یک هفته بین بارگذاری فرم تحویل پایان نامه (بند 4) و تاریخ دفاع فاصله زمانی وجود داشته باشد. (داور داخلی نماینده تحصیلات تکمیلی هم هستند)

6 - ارسال "فرم احراز هویت برای داوران خارجی" (راهنمای احراز هویت) توسط دانشجو به داور خارجی و استاد مشاور خارجی و ارسال فرم تکمیل شده به آدرس ایمیل دانشکده مهندسی مکانیک (mech.eng@ut.ac.ir) توسط داور خارجی و استاد مشاور خارجی

7- مراجعه دانشجو به "پیشخوان خدمت" در سامانه جامع آموزش و درخواست دفاع

8- بارگذاری فرم تحویل پایان نامه با امضای اساتید ، فرم اعلام کفایت و نتیجه همانندجویی در سامانه جامع آموزش توسط دانشجو

 

 

اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﮥ دﻓﺎع

(1 ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ آﻣﻮزش ( اتاق 06 - ﺳـ ﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﺳــﯿﻔﯽﭘﻮر) برای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ زﻣﺎن و اتاق دفاع

2(ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ رﯾﺎ ﺳﺖ داﻧ ﺸﮑﺪه )ﻃﺒﻘﮥ 7 - ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ زﻧﺠﺎنی(  برای کسب ﻃﻤﯿﻨﺎن از اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ داور ﺧﺎرﺟﯽ در سامانه جامع آموزش

 

اگر داور ﺧﺎرﺟﯽ اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ، داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ وبﺳﺎﯾﺖ داﻧﺸﮑﺪه مراجعه و فرم اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ را داﻧﻠﻮد ﮐﻨﺪ، ﻓﺮم را ﺑﺮای داور ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ، و ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم ﺗﻮﺳﻂ داور ﺧﺎرﺟﯽ آن را ﺑﻪ دﻓﺘﺮ داﻧﺸﮑﺪه و ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﺳﯿﻔﯽﭘﻮر اﯾﻤﯿﻞ1 ﮐﻨﺪ. اﮔﺮ ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﺘﺒﺎر اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ اﯾﺸﺎن ﻣﻨﻘﻀﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ زﻧﺠﺎﻧﯽ ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﺘﺒﺎر را ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮای داور ﺧﺎرﺟﯽ در ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ، ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ )ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﻨﺪس ﻗﺒﺎﺧﻠﻮ( ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ

3) اﮔﺮ داور ﺧﺎرﺟﯽ به طور آﻧﻼﯾﻦ در ﺟﻠﺴﮥ دﻓﺎع ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،

ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻟﯿﻨﮏ ﺟﻠ ﺴﮥ دﻓﺎع ﻣﺠﺎزی، ﻧﺎم و ﻧﺎمﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ، ﺷﻤﺎره داﻧ ﺸﺠﻮﯾﯽ، ﺗﺎرﯾﺦ، روز و ﺳﺎﻋﺖ دﻓﺎع ﺑﻪ ﺷﻤﺎره واﺗﺴﺎپ )09122950636ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺘﻘﯿﺎن( ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

(4 ﻣﺮاﺟ ﻌﻪ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ (اتاق 704- ﺟ ﻨﺎب آ ﻗﺎی نجفی)

          جهت  اخذ کلید اتاق- بیست دقیقه قبل از جلسه دفاع

5) ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﺗﺎق دﻓﺎع، ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺮاﯾﻂ اﺗﺎق و ﺗﺴﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات

 

 

 

1 mech.eng@ut.ac.ir & z.seyfipour@ut.ac.ir