نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فرم های پژوهشی

فرم های پژوهشی


 

- کنفرانس (https://engresearch.ut.ac.ir/f...)

- ماموریت های پژوهشی (https://engresearch.ut.ac.ir/f...)

- آیین نامه فرصت مطالعاتی (https://engresearch.ut.ac.ir/f...)

- آیین نامه تعرفه خدمات آزمایشگاهی (https://engresearch.ut.ac.ir/f...)

- آیین نامه مراکز پژوهشی (/files/download/educational_forms_and_procedures/Markaz_R7.pdf)

- آیین نامه آزمایشگاه پژوهشی (https://engresearch.ut.ac.ir/f...)

- گرنت (اعتبار ویژه) (https://engresearch.ut.ac.ir/f...)

- پسا دکتری (https://engresearch.ut.ac.ir/f...)

- حمایت از پایان نامه ها (https://engresearch.ut.ac.ir/f...)

- پژوهانه (https://engresearch.ut.ac.ir/f...)

- فرم مربوط به تاسیس آزمایشگاه پژوهشی (https://engresearch.ut.ac.ir/f...