نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فرمهای کارشناسی 1

فرمهای کارشناسی 1


 

 درخواست آموزشی دانشجویان از معاونت آموزشی پردیس    

 درخواست تغییر رشته دانشجویان ساعی و کوشا           

 درخواست مرخصی تحصیلی                               

  درخواست تغییر رشته در دانشگاه تهران                

   درخواست آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر               

   کمیسیون پزشکی                                       

 درخواست انتقال به صورت میهمان                      

 درخواست انتقال دایم/انتقال دایم توأم با تغییر رشته 

 تسویه حساب دانشجوی انتقال دایم                     

 

 معرفی نامه متقاضیان حایز شرایط آئین نامه استعدادهای درخشان

 برای ورود به مقطع کارشناسی ارشد                             

  تقاضای ترک تحصیل دایم دانشجو                                                

 تسویه حساب دانشجوی محروم از تحصیل                 

آیین نامه و فرم دستیار آموزشی (کار دانشجویی)        

فرم بی اثر کردن نمره