نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فرآیند دفاع الکترونیکی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

فرآیند دفاع الکترونیکی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری


 

 

 • ارسال الکترونیکی فرم تکمیل شدۀ کفایت پایان نامه[1] از سوی استاد راهنما به مدیر گروه/ گرایش مربوطه
 • تعیین داوران و نمایندۀ تحصیلات تکمیلی و ارسال الکترونیکی فرم کفایت به دفتر دانشکده (سرکار خانم زنجانی) به همراه شمارۀ تماس و نشانی ایمیل داوران تعیین شده (از سوی مدیر گروه/ گرایش)
 • تهیۀ فرم خام تحویل پایان نامه (نوع 1) توسط دفتر دانشکده و ارسال الکترونیکی آن به همراه شمارۀ تماس و نشانی ایمیل داورانِ تعیین شده به دانشجو
 • ارسال الکترونیکی پایان نامه و فرم تحویل پایان نامه و فرم ارزیابی دانشجو به داوران، و تعیین زمان برگزاری جلسۀ دفاع از طریق هماهنگی میان استاد راهنما، داوران و نمایندۀ تحصیلات تکمیلی و اطلاع رسانی آن به دفتر دانشکده (توسط دانشجو)؛
 • اعلام زمان هماهنگ شده برای دفاع  به آقای مهندس متقیان (توسط دانشجو)؛
 • ارسال الکترونیکی فرم تحویل پایان نامه (حاوی تایید دریافت پایان نامه) از سوی داوران به دفتر دانشکده (سرکار خانم زنجانی) (تایپ نام استاد بجای امضا و ارسال آن از ایمیل دانشگاهی استاد کفایت می کند)؛
 • تکمیل فرم  تحویل پایان نامه (نوع 2) توسط دفتر دانشکده (سرکار خانم زنجانی) و ارسال الکترونیکی آن به دانشجو و آقای کریمی؛
 • بارگذاری فرم تحویل پایان نامه  در سامانه برای دریافت مجوز دفاع (توسط دانشجو)؛
 • تهیۀ فرم های صورتجلسۀ دفاع و گواهی دفاع توسط دفتر معاونت پس از صدور مجوز دفاع دانشجو و ارسال الکترونیکی آن به نمایندۀ تحصیلات تکمیلی؛
 • ارسال الکترونیکی دعوتنامۀ جلسۀ دفاع برای داوران و نمایندۀ تحصیلات تکمیلی به همراه لینک جلسۀ مجازی و راهنمایی های لازم برای حضور در جلسه (توسط سرکار خانم زنجانی) (آقای مهندس متقیان CC شوند)؛ (موجود در انتهای این شیوه نامه)؛
 • برگزاری جلسۀ دفاع با نظارت آقای مهندس متقیان (61119945)؛ درخواست نمایندۀ تحصیلات تکمیلی از داوران برای ارسال فرم تکمیل شدۀ ارزیابی و نیز شمارۀ حساب/ کارت بانکی خود به نمایندۀ تحصیلات تکمیلی (از طریق ایمیل دانشگاهی خود. تایپ نام استاد بجای امضا کفایت می کند)؛
 • تکمیل فرم­های کاغذی صورتجلسۀ دفاع و گواهی دفاع توسط نمایندۀ تحصیلات تکمیلی پس از دریافت نظر داوران؛ و امضای فرم ها از طرف آنان و تحویل فرم­ها به آقای دکتر عطایی؛
 • پرداخت حق­ الزحمۀ داوران و دریافت رسید توسط آقای کریمی.

 

 

فرآیند دفاع الکترونیکی دانشجویان دکترا

 • ارسال الکترونیکی فرم تکمیل شدۀ کفایت رساله به همراه نسخه رساله و مقالات منتشره از سوی استاد راهنما به مدیر گروه/ گرایش مربوطه
 • تعیین داوران و نمایندۀ تحصیلات تکمیلی و ارسال الکترونیکی فرم کفایت به دفتر دانشکده (سرکار خانم زنجانی) به همراه شمارۀ تماس و نشانی ایمیل داوران تعیین شده (از سوی مدیر گروه/ گرایش)
 • ارسال نسخه الکترونیکی رساله  به همراه مقالات به داور مخفی که توسط دفتر معاونت تعیین شده است (خانم زنجانی)؛
 • دریافت نظر مثبت داور مخفی جهت انجام دفاع توسط دفتر معاونت
 • تهیۀ فرم خام تحویل رساله (نوع 1) توسط دفتر دانشکده و ارسال الکترونیکی آن به همراه شمارۀ تماس و نشانی ایمیل داورانِ تعیین شده به دانشجو
 • ارسال الکترونیکی رساله و فرم تحویل رساله به داوران، و تعیین زمان برگزاری جلسۀ دفاع از طریق هماهنگی میان استاد راهنما، داوران و نمایندۀ تحصیلات تکمیلی و اطلاع رسانی آن به دفتر دانشکده (توسط دانشجو)؛
 • اعلام زمان هماهنگ شده برای دفاع  به آقای مهندس متقیان (توسط دانشجو)؛
 • ارسال الکترونیکی فرم تحویل رساله (حاوی تایید دریافت رساله) از سوی داوران به دفتر دانشکده (سرکار خانم زنجانی) (تایپ نام استاد بجای امضا و ارسال آن از ایمیل دانشگاهی استاد کفایت می کند)؛
 • تکمیل فرم  تحویل رساله (نوع 2) توسط دفتر دانشکده (سرکار خانم زنجانی) و ارسال الکترونیکی آن به دانشجو و آقای کریمی؛
 • ارسال الکترونیکی فرم تحویل رساله به همراه فایل مقالات و کاربرگ بررسی مقالات مستخرج از رساله دکتری به دفتر معاونت دانشکده (سرکار خانم زنجانی) برای دریافت مجوز دفاع (توسط دانشجو)؛
 • ارسال مدارک فوق به تحصیلات تکمیلی پردیس و درخواست مجوز دفاع برای دانشجو (توسط دفتر دانشکده)
 • تهیۀ فرم های صورتجلسۀ دفاع و گواهی دفاع و و فرم ارزیابی داور توسط آقای کریمی پس از صدور مجوز دفاع دانشجو و ارسال الکترونیکی آن به نمایندۀ تحصیلات تکمیلی؛
 • ارسال الکترونیکی دعوتنامۀ جلسۀ دفاع برای داوران و نمایندۀ تحصیلات تکمیلی به همراه لینک جلسۀ مجازی و راهنمایی های لازم برای حضور در جلسه (توسط سرکار خانم زنجانی) (آقای مهندس متقیان CC شوند) (موجود در انتهای این شیوه نامه)؛
 • برگزاری جلسۀ دفاع با نظارت آقای مهندس متقیان؛ درخواست نمایندۀ تحصیلات تکمیلی از داوران برای ارسال فرم تکمیل شدۀ ارزیابی و نیز شمارۀ حساب/ کارت بانکی خود به نمایندۀ تحصیلات تکمیلی (از طریق ایمیل دانشگاهی خود. تایپ نام استاد بجای امضا کفایت می کند)؛
 • تکمیل فرم­های کاغذی صورتجلسۀ دفاع و گواهی دفاع توسط نمایندۀ تحصیلات تکمیلی پس از دریافت نظر داوران؛ و امضای فرم ها از طرف آنان و تحویل فرم­ها به آقای دکتر عطایی؛

پرداخت حق ­الزحمۀ داوران و دریافت رسید توسط آقای کریمی

 [1]  کلیه فرمها از طریق سایت دانشکده یا دفتر معاونت قابل دسترسی است