نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

غیبت دانشجو

غیبت دانشجو


 

1- غیبت دانشجو و بررسی مدارک پزشکی                 

1-1- اگر دانشجو در نیمسال تحصیلی در یک درس بیش از 3 جلسه از 16 جلسه غیبت کند ، نمره آن درس صفر منظور خواهد شد.   

1-2- اگر دانشجویی غیبت پزشکی داشته باشد باید مدارک پزشکی خود را در پیشخوان خدمت upload کرده و به کارشناس آموزش مراجعه نمایند (بررسی مدارک upload  شده توسط کارشناس تأیید و سپس به کمیسیون پزشکی دانشکده فنی ارسال می گردد)                                                                                                         

1-3- مهلت ارایه درخواست دانشجو از طریق سامانه حداکثر تا دو هفته پس از امتحان یا بعد از پایان زمان بستری تا پایان دوره استراحت پزشکی می باشد. مدارک پزشکی توسط کارشناس آموزش با اصل مدارک مطابقت داده و از طریق سامانه به کمیسیون پزشکی ارسال می گردد. 

1-4- مدارک پزشکی ارایه شده برای امتحانات پایان نیمسال در صورتی بررسی می شود که تاریخ بیماری با تاریخ امتحان مطابق باشد. 

1-5- درخواست دانشجو برای تجدید نظر در رأی کمیسیون پزشکی امکان پذیر نیست. اگر دانشجو مدارک جدید ارایه کند، پس از ارسال از طریق دانشکده، موضوع توسط کمیسیون پزشکی قابل بررسی خواهد بود.    6-1- دانشجو یک هفته الی 10 روز باید از کارشناس آموزش دانشکده مکانیک موافقت یا عدم موافقت را پیگیری نماید، اگر موافقت شود درس در ترم قبل حذف می شود و در صورت عدم موافقت غیبت وی غیرموجه و نمره صفر در کارنامه درج می گردد.                          

1-7- اگر غیبت به هر دلیلی باشد دانشجو باید در سامانه پیشخوان خدمت علت غیبت به همراه مدارک مربوطه را upload  کند، موجه یا غیرموجه بودن آن توسط کارشناس دانشکده مکانیک و بعد کمیسیون پزشکی دانشکده فنی تعیین می گردد.                                        

1-8- اگر دانشجو تقلب کند نمره مربوطه 0.25 لحاظ می گردد و تحت هیچ شرایطی حذف نمی شود و در معدل ترم تأثیر دارد.              

 1-9- مدارک پزشکی ارایه شده پس از پایان سنوات مجاز تحصیلی، قابل بررسی در کمیسیون پزشکی نیست.                                       

1-10- چناچه دانشجویی در طی دوره تحصیل، 3 نیمسال متوالی یا متناوب مشروط شود، از ادامه تحصیل محروم خواهد شد.    

 

2- مرخصی تحصیلی (شیوه نامه آموزشی مصوب جلسه مورخ 1398/4/11 )                                                                           

2-1-شرایط استفاده از مرخصی تحصیلی با احتساب در سنوات                                                                                       

 الف- دانشجو در طول دوره تحصیل می تواند با رعایت سقف سنوات مجاز، از دو نیمسال مرخصی تحصیلی با احتساب سنوات استفاده نماید. (بخش دوم ماده 16)                                                                                                                                               

  ب- دانشجو باید درخواست مرخصی تحصیلی را پیش از شروع نیمسال تحصیلی، در سامانه جامع دانشگاه ثبت کند. (شیوه نامه درخواست مرخصی تحصیلی بند 2)                                                                                                                                            

ج- در موارد پیش بینی نشده درخواست مرخصی تحصیلی دانشجو حداکثر تا پایان زمان حذف و اضافه آن نیمسال و با تأیید معاون آموزشی دانشکده قابل بررسی است. (شیوه نامه درخواست مرخصی تحصیلی بند 3)                                                                  

2-2- شرایط استفاده از مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات                                                                             

 الف- حداکثر مدت مرخصی تحصیلی در کلیه مقاطع تحصیلی برای بارداری، زایمان، شیردهی و حضانت از فرزند تا پنج نیمسال (یک نیمسال قبل از زایمان و چهار نیمسال پس از زایمان) است.                                                                                                   

 ب- مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات به دلیل مأموریت خارج از کشور دانشجو یا همسر یا والدین وی، با ارایه حکم مأموریت با امضای بالاترین مقام وزارتخانه ذیربط، حداکثر به مدت سه سال با تأیید کمیسیون موارد خاص دانشگاه، امکان پذیر است.                                                                                                                                                   

 ج- مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات در مواردی که خارج از اراده دانشجو باشد (بیماری، عدم ارایه واحد درسی، حج تمتع ...) با تأیید شورای آموزشی دانشکده و ارسال مستندات، در کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه قابل بررسی است.     

                                                                                                                                                   

 3- انصراف از تحصیل                                                                                                                                             

دانشجوی متقاضی انصراف از تحصیل، باید درخواست خود را به معاونت آموزشی دانشکده اعلام نماید. دانشجو مجاز است تنها یک بار و حداکثر تا دو ماه از تاریخ ارایه درخواست، تقاضای خود را پس بگیرد. پس از این مهلت حکم قطعی انصراف از تحصیل وی صادر خواهد شد.(بخش دوم ماده 18)     

                                                                        

4-مهمان و انتقال دایم ( شیوه نامه میهمان و انتقال مصوب در جلسه 1398/4/11)   (دارای فرم می باشد)                          

 4-1- دانشجو در هر رشته ای می تواند حداکثر 2 نیمسال به صورت میهمان تحصیل کند. تعداد دروسی که دانشجوی میهمان (چه تمام وقت و چه تکدرس) در دانشگاه گذرانده است، نباید از 40% کل واحدهای هر دوره، بیشتر باشد.                                                    

 4-2-میهمانی دانشجو برای گذراندن یک یا چند درس (حداکثر 8 واحد) با نظر دانشگاه مبدأ و موافقت دانشکده بلامانع است.                  

4-3- بررسی و پذیرش دانشجویان مهمان (نیمسال کامل تحصیلی) با هماهنگی دانشکده و از طریق اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه انجام می شود.                                                                                                                                                        

4-4-کلیه درخواستها را کمیته انتقال دانشجویی دانشگاه با حضور معاون آموزشی دانشکده، هر سال در مرداد ماه بررسی خواهد کرد.                                                                                                                                                           

4-5- دانشجوی مهمان و انتقالی، مشمول پرداخت شهریه، طبق تعرفه مصوب هیأت امنای دانشگاه است.                                      

4-6- میهمانی دانشجویان دانشگاه از یک دانشکده به دانشکده دیگر بدون پرداخت شهریه می باشد.                                        

4-7- چنانچه دانشجوی مهمان پس از دو نیمسال و با گذراندن حداقل 35 واحد که 70% آن از دروس پایه و تخصصی باشد، جزء دانشجویان 10% برتر ورودی خود در دانشگاه تهران قرار گیرد، درخواست انتقال دایم ایشان قابل بررسی خواهد بود و در صورت موافقت با انتقال دایم، ادامه تحصیل دانشجو با پرداخت شهریه امکان پذیر خواهد بود.