نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ضوابط 5

ضوابط 5


1- ﺣﺬف اﺿﻄﺮاری

 

ﺣﺬف اﺿﻄﺮاری در ﻣﻘطع ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻰارﺷﺪ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮای ﻳﻚ درس در ﻫﺮ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ و ﭘﻴﺶ از ﺷﺮوع اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت، ﺑﺎ اﺣﺮاز ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺮ اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ:

1-1-ﻋﺪم ﻏﻴﺒﺖ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪﻧﺼﺎب (ﺳﻪ ﺟﻠﺴﻪ از ١٦ ﺟﻠﺴﻪ)

  2-1- رﻋﺎﻳﺖ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب واﺣﺪ در آن ﻧﻴﻤﺴﺎل

  3-1- ﺗﺎﺋﻴﺪ اﺳﺘﺎد درس و ﻣﻌﺎون آموزشی واﺣﺪ

      4-1- اراﺋﻪ درس ﺣﺬف ﺷﺪه ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﭼﻬﺎرم ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻰارﺷﺪ ٥- ﺣﺬف اﺿﻄﺮاری درس ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﻨﻮات اﺿﺎﻓﻰ ﮔﺮدد.

      5-1- اﮔﺮ داﻧﺸﺠﻮ ﻗﺎدر ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در ﻳﻚ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﻧﺒﺎﺷﺪ، درﺧﻮاﺳﺖ ﺣﺬف ﻫﻤﻪ دروس اﻧﺘﺨﺎﺑﻰ در آن ﻧﻴﻤﺴﺎل، ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﻮرای آﻣﻮزﺷﻰ داﻧﺸﻜﺪه، در ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﻮارد ﺧﺎص داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮرﺳﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 

2- شیوه نامه تغییر نمره

 

1-2-اداره آﻣﻮزش داﻧﺸﻜﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻤﺮات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻰ را ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ٤٥ روز ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰاری آخرین امتحان هر نیمسال و پس از رسیدگی به اعتراضات دانشجویان و رفع اشتباهات احتمالی، در سامانه جامع آموزش ثبت نهایی کند.

2-2- اﮔﺮ ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﻧﻤﺮات، ﻧﻴﺎز ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪﺳﺒﺐ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺘﺎد در ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺮه، ﺗﻐﻴﻴﺮی در ﻧﻤﺮه اﻳﺠﺎد ﺷﻮد، اﺳﺘﺎد آن درس ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺮم ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﺮه را ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﺗﺤﻮﻳﻞ آﻣﻮزش دﻫﺪ.

3-2- ﻣﻬﻠﺖ اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺮای ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﺮه و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﺎرﺑﺮگ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﺮه از ﺳﻮی اﺳﺘﺎد، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻳﻚ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺮه اﺳﺖ و ﭘﺲ از ﺳﭙﺮی ﺷﺪن اﻳﻦ ﻣﻬﻠﺖ، اراﺋﻪ ﻛﺎرﺑﺮگ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﺮه از ﺳﻮی اﺳﺘﺎد، ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﻰ ﻧﻴﺴﺖ.