نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ضوابط 4

ضوابط 4


1-    تطبیق دروس معافی 

                                           

  الف- بررسی و پذیرش دروس معافی، تنها برای دانشجویانی امکان پذیر است که در دانشگاه قبلی از طریق آزمون سراسری یا با استفاده از تسهیلات پذیرش بدون آزمون (استعداد های درخشان) مورد تأیید سازمان سنجش کشور باشد، پذیرفته شده باشند.                

 ب-دانشجوی متقاضی معافی، باید اصل ریزنمرات تأیید شده دانشگاه پیشین را ارایه کند.                                                          

 ج- تطبیق و معادل سازی تنها برای دروسی امکان پذیر است که بیش از 5 سال از زمان گذراندن آن سپری نشده باشد.                          

د- تطبیق دروس باید به تأیید شورای آموزشی برسد.                                                                                                

ر- نمرات دروس معافی، با رعایت سقف تعداد واحدهای مجاز در یک نیمسال (حداکثر 20 واحد) به صورت یک نیمسال مستقل در کارنامه دانشجو ثبت شده در میانگین کل دانشجو، محاسبه می شود.                                                                                             

س- تعداد واحدهای درس گذرانده شده برای تطبیق به صورت معافی، نباید از تعداد واحد درس در برنامه مصوب رشته تحصیلی دانشجو کمتر باشد.                                                                                                                                                            

ط- تعداد دروس معافی، در محاسبه سنوات مجاز تحصیلی دانشجو لحاظ می شود. در مقطع کارشناسی ارشد به ازای هر 8 تا 14 واحد از دروس معادل سازی شده، یک نیمسال از سنوات مجاز تحصیلی دانشجو کسر  می گردد.                                                              

 ف- حداقل نمره قابل قبول برای بررسی و تطبیق دروس معافی، از همه دانشگاههای سطح یک .... و دانشگاههای سطح دو 15 می باشد.

ل- حداکثر تا 40% همه دروس گذرانده شده دانشجویان قابل پذیرش است.               

 

2.دروس جبرانی

 

1-2-ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎی ﺟﺒﺮاﻧﻰ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ داﻧﺸﻜﺪه، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ١٢ واﺣﺪ از ﻣﻴﺎن دروس دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ اﺳﺖ.

2-2-ﺑﺮای ﮔﺬراﻧﺪن دروس ﺟﺒﺮاﻧﻰ ﻛﺴﺐ ﻧﻤﺮه ﺣﺪاﻗﻞ ١٢ اﻟﺰاﻣﻰ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻧﻤﺮه ﻣﺬﻛﻮر در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻴﻤﺴﺎل و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻰ ﺷﻮد.

3-2-ﻫﺰﻳﻨﻪ دروس ﺟﺒﺮاﻧﻰ در ﺻﻮرت ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻼس ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ، ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺼﻮب ﻫﻴﺄت اﻣﻨﺎی داﻧﺸﮕﺎه از داﻧﺸﺠﻮ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻰ ﺷﻮد.