نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ضوابط 3

ضوابط 3


1.دوره کهاد ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

 

1-1-ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻰ دوره ﻛﻬﺎد

 

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻰ ﻫﺮ دوره ﻛﻬﺎد ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ٩ واﺣﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﻜﺪه ﻳﺎ ﮔﺮوه ﻣﻴﺰﺑﺎن از ﺑﻴﻦ دروس دوره ﻳﺎ دوره ﻫﺎی ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ ارﺷﺪ داﻳﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻰﺷﻮد. ﮔﺮوه ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ داﻧﺸﺠﻮ،  ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺠﺮﺑﻰ، دروﺳﻰ را ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ را در ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزی داﻧﺸﺠﻮ دارﻧـﺪ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی و اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد. ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ دروس ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻴﺶ از ٩ واﺣﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ داﻧﺸـﺠﻮ از ﻣﻴﺎن اﻳﻦ واﺣﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ اﺻﻠﻰ ﺧﻮد و ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﻰ داﻧﺸـﻜﺪه ﻣﻴﺰﺑـﺎن، واﺣـﺪﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮای درﻳﺎﻓﺖ ﮔﻮاﻫﻰ دوره را اﺧﺬ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد.

2-1- ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ اﻳﺠﺎد دوره

 

ﺑﺮای اﻳﺠﺎد دوره ﻛﻬﺎد، ﮔﺮوه ﻳﺎ داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻴﺰﺑـﺎن ﺑﺎﻳـﺪ »ﻓـﺮم ﺗﻌﺮﻳـﻒ دوره « را ﺗﻜﻤﻴـﻞ و ﺑـﻪ ﺷـﻮرای آﻣﻮزﺷﻰ داﻧﺸﻜﺪه/ ﭘﺮدﻳﺲ اراﺋﻪ ﻛﻨﺪ. ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮرا، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺑﻪ ﺷـﻮرای ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪرﻳـﺰی و ﮔﺴﺘﺮش داﻧﺸﮕﺎه و اداره ﻛﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی و ﻧﻈﺎرت آﻣﻮزﺷﻰ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﻰ ﺷﻮد و ﭘـﺲ از اﺑـﻼغ ﻗﺎﺑـﻞ اﺟـﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

 

3-1-ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺬﻳﺮش در دوره

 

1-3-1- داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻰارﺷﺪ، ﭘﺲ از ﻧﻴﻤﺴﺎل اول و ﮔﺬراﻧﺪن ﺣﺪاﻗﻞ ٨ واﺣﺪ درﺳﻰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺷﺮﻛﺖ در ﻳﻜﻰ از دورهﻫﺎی ﻛﻬﺎد ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﻰ داﻧﺸﻜﺪه/ ﭘﺮدﻳﺲ اراﺋﻪ ﻛﻨﻨﺪ.

 

      2-3-1- اﺧﺬ واﺣﺪﻫﺎی دوره ﻛﻬﺎد ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﻧﻴﻤﺴﺎل دوم ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ.

 

           3-3-1-ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ داﻧﺸﺠﻮی ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ در ﻫﺮ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮ از ١٥ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﻧﻴﻤﺴﺎلﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺮوط ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

 

           4-3-1-ﻫﺮ داﻧﺸﺠﻮ در ﻣﺪت ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ در ﻳﻚ دوره ﻛﻬﺎد ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﺪ. اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﻐﻴﻴﺮ از ﻳﻚ دوره ﻛﻬﺎد ﺑﻪ دوره ﻛﻬﺎد دﻳﮕﺮ ﻣﺠﺎز ﻧﻴﺴﺖ.

 

           5-3-1-داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﻫﺮ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ ﺣﺪاﻗﻞ ٨ واﺣﺪ از دروس رﺷـﺘﻪ اﺻـﻠﻰ ﺧـﻮد را اﺧﺬ ﻛﻨﺪ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎی اﺧﺬ ﺷﺪه در ﻫﺮ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب  واﺣﺪﻫﺎ ی دوره ﻛﻬـﺎد ١٢ واﺣـﺪ اﺳﺖ .

 

4-1-مقررات آموزشی دوره

 1-4-1- واﺣﺪﻫﺎی دوره ﻛﻬﺎد ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ از دﻓﺎع از ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﺔ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻰارﺷﺪ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺑﺮﺳﺪ.

        2-4-1- اﺧﺬ دروس دوره ﻛﻬﺎد ﻣﺸﻤﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻬﺮﻳﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ دروس ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻰارﺷﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻫﻴﺄت اﻣﻨﺎی داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ.

        3-4-1- ﻧﻤﺮات دروس دوره ﻛﻬﺎد در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻴﻤﺴﺎل و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ داﻧﺸﺠﻮ ﺗﺎﺛﻴﺮی ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

 4-4-1- اﮔﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻳﻚ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ داﻧﺸﺠﻮ در دوره اﺻﻠﻰ، ﺑﻌﺪ از ﭘﺬﻳﺮش در دوره ﻛﻬﺎد ﻛﻤﺘﺮ از ١٥ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﻣﺸﻤﻮل ﺳﻨﻮات اﺿﺎﻓﻰ ﺷﻮد ﮔﻮاﻫﻰ دوره ﻛﻬﺎد ﺻﺎدر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 

5-1- درﻳﺎﻓﺖ ﮔﻮاﻫﻰ دوره

 

داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻌﺪ از اﺧﺬ و ﮔﺬراﻧﺪن ﻫﻤـﻪ واﺣـﺪﻫﺎی ﻣﻮﻇـﻒ رﺷـﺘﻪ اﺻـﻠﻰ، درﺻـﻮرﺗﻰ ﻛـﻪ دروس ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه دوره ﻛﻬﺎد را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﻓﺮآﻳﻨﺪ داﻧﺶآﻣـﻮﺧﺘﮕﻰ ﺧـﻮد، اﺧﺬ ﮔﻮاﻫﻰ دوره ﻛﻬﺎد را درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻨﺪ. اﻳﻦ ﮔﻮاﻫﻰ ﺑﺎ اﻣﻀﺎی رﻳﻴﺲ داﻧﺸـﻜﺪه ﻣﻴﺰﺑـﺎن و رﻳـﻴﺲ دﻓﺘـﺮ آﻣﻮز شﻫﺎی آزاد داﻧﺸﮕﺎه ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.