نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ضوابط 2

ضوابط 2


1-    مرخصی تحصیلی      

 1-1-شرایط استفاده از مرخصی تحصیلی با احتساب در سنوات     

                                                                                     

 الف- حداکثر مدت استفاده از مرخصی تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد یک نیمسال است.

ب- دانشجو باید درخواست مرخصی تحصیلی را پیش از شروع نیمسال تحصیلی، در سامانه جامع دانشگاه ثبت کند.                                                                                                                                             

ج- در موارد پیش بینی نشده درخواست مرخصی تحصیلی دانشجو حداکثر تا پایان زمان حذف و اضافه آن نیمسال و با تأیید معاون آموزشی دانشکده قابل بررسی است. 

 

 1-2-شرایط استفاده از مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات                                                                                   

الف- حداکثر مدت مرخصی تحصیلی در کلیه مقاطع تحصیلی برای بارداری، زایمان، شیردهی و حضانت از فرزند تا پنج نیمسال (یک نیمسال قبل از زایمان و چهار نیمسال پس از زایمان) است.                                                                                                         

  ب- مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات به دلیل مأموریت خارج از کشور دانشجو یا همسر یا والدین وی، با ارایه حکم مأموریت با امضای بالاترین مقام وزارتخانه ذیربط، حداکثر به مدت سه سال با تأیید کمیسیون موارد خاص دانشگاه، امکان پذیر است.                                                                                                                                                    

ج- مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات در مواردی که خارج از اراده دانشجو باشد (بیماری، عدم ارایه واحد درسی، حج تمتع ...) با تأیید شورای آموزشی دانشکده و ارسال مستندات، در کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه قابل بررسی است.

د-درخواست مرخصی تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر و جانباز تحت درمان، طبق مقررات بررسی می شود    

 

2. انصراف از تحصیل 

ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﻜﺮدن داﻧﺸﺠﻮ در ﻫﺮ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ، اﻧﺼﺮف از ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻰ ﺷﻮد. داﻧﺸﺠﻮی ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ اﻧﺼﺮاف از ﺗﺤﺼﻴﻞ، ﺑﺎﻳﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﻰ داﻧﺸﻜﺪه اراﺋﻪ دﻫﺪ . داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﺑﺎر و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ دو ﻣﺎه از ﺗﺎرﻳﺦ اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ، ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺧﻮد را ﭘﺲ ﺑﮕﻴﺮد. ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎی اﻳﻦ ﻣﻬﻠﺖ، ﺣﻜﻢ ﻗﻄﻌﻰ اﻧﺼﺮاف از ﺗﺤﺼﻴﻞ وی ﺻﺎدر ﻣﻰﺷﻮد.

 

3. ﺗﻐﻴﻴﺮ رﺷﺘﻪ و اﻧﺘﻘﺎل در دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻰارﺷﺪ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.