نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ضوابط 1

ضوابط 1


1. ضوابط و مقررات آموزشی

1-1-ﺑﺮای ﻫﺮ واﺣﺪ ﻧﻈﺮی ١٦ ﺳﺎﻋﺖ، ﻋﻤﻠﻰ ﻳﺎ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ ٣٢ ﺳﺎﻋﺖ، ﻛﺎرﮔﺎﻫﻰ ﻳﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻴﺪاﻧﻰ (ﺑﺎزدﻳﺪ ﻋﻠﻤﻰ) ٤٨ ﺳﺎﻋﺖ، ﻛﺎرورزی ﻳﺎ ﻛﺎر در ﻋﺮﺻﻪ ٦٤ ﺳﺎﻋﺖ و ﻛﺎرآﻣﻮزی ١٢٠ ﺳﺎﻋﺖ، در ﻳﻚ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻰ ﻣﺼﻮب اﺟﺮاء می ﺷﻮد که برای دوره کارشناسی ارشد شامل 28 تا 32 واحد است. 4 تا 6 واحد مربوط به پایان نامه است.

        2-1- داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﻫﺮ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ ﺣﺪاﻗﻞ ٨ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ١٤ واﺣﺪ درﺳﻰ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﺪ.

        3-1-اﮔﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﺣﺬف ﻣﺠﺎز درﺳﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻛﻨﺪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﻰ در ﻳﻚ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﻛﻤﺘﺮ از ٨ ﺷﻮد، آن ﻧﻴﻤﺴﺎل در ﺳﻨﻮات ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻰﺷﻮد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺸﺮوط ﺷﻮد ﻳﻚ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﻣﺸﺮوﻃﻰ ﺑﺮای وی ﻟﺤﺎظ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

        4-1-در ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص ﺣﺬف ﺗﻤﺎم دروس ﻳﻚ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮ و ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮرای آﻣﻮزﺷﻰ داﻧﺸﻜﺪه/ ﭘﺮدﻳﺲ ﭘﻴﺶ از آﻏﺎز آزﻣﻮن ﭘﺎﻳﺎﻧﻰ ﻧﻴﻤﺴﺎل و ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب در ﺳﻨﻮات ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ، اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ.

  5-1-ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮه ﻗﺒﻮﻟﻰ در ﻫﺮ درس ١٢ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل در ﻫﺮ ﻧﻴﻤﺴﺎل ١٤ اﺳﺖ.

   6-1-اﮔﺮ داﻧﺸﺠﻮ در ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ، در ﻳﻚ درس ﺑﻴﺶ از ٣ ﺟﻠﺴﻪ از ١٦ ﺟﻠﺴﻪ ﻏﻴﺒﺖ ﻛﻨﺪ ﻳﺎ در ﺟﻠﺴﻪ آزﻣﻮن ﭘﺎﻳﺎن ﻧﻴﻤﺴﺎل ﻫﻤﺎن درس ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﻮد، ﻧﻤﺮه آن درس ﺻﻔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﻮارد ﺧﺎص داﻧﺸﮕﺎه، ﻏﻴﺒﺖ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﻤﺮه ﺻﻔﺮ از ﻣﺠﻤﻮع درسﻫﺎی آن ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺣﺬف ﻣﺠﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

7-1-اﮔﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات داﻧﺸﺠﻮ در ﻫﺮ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ ﻛﻤﺘﺮ از ١٤ ﺑﺎﺷﺪ، داﻧﺸﺠﻮ درآن ﻧﻴﻤﺴﺎل ﻣﺸﺮوط اﺳﺖ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﻰ در ﻃﻰ دوره، دو ﻧﻴﻤﺴﺎل ﻣﺘﻮاﻟﻰ ﻳﺎ ﻣﺘﻨﺎوب ﻣﺸﺮوط ﺷﻮد از ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺤﺮوم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

8-1-داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ در دوره ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺳﻘﻒ ﺳﻨﻮات ﻣﺠﺎز، از ﻳﻚ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﻣﺮﺧﺼﻰ ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب در ﺳﻨﻮات اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ.

        9-1-ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻫﻢزﻣﺎن در دو رﺷﺘﻪ/ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.

 

2- ﻣﺪت ﻣﺠﺎز ﺗﺤﺼﻴﻞ 

مدت مجاز تحصیل در دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻰارﺷﺪ، دو ﺳﺎل (ﭼﻬﺎر ﻧﻴﻤﺴﺎل) اﺳﺖ.

1-2- در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮی ﻣﺸﻤﻮل آﻣﻮزش راﻳﮕﺎن در ﻣﺪت ﻣﻘﺮر داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﻪ ﻧﺸﻮد، داﻧﺸﮕﺎه اﺧﺘﻴﺎر دارد ﻣﺪت ﺗﺤﺼﻴﻞ وی را ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ دو ﻧﻴﻤﺴﺎل اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ. ﺗﺤﺼﻴﻞ در ﻧﻴﻤﺴﺎل ﭘﻨﺠﻢ راﻳﮕﺎن و ﭘﺲ از آن ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻬﺮﻳﻪ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺼﻮب ﻫﻴﺄت اﻣﻨﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.