نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ضوابط و مقررات دانش آموختگی

ضوابط و مقررات دانش آموختگی


 

1- ضوابط و مقررات دانش آموختگی                                                                                                                 

  1-1- تاریخ فراغت از تحصیل                                                                                                                                            

      پایان نیمسال اول   11/30/               تکدرس:           نیمسال اول 12/15/                                                                           

      پایان نیمسال دوم   4/31/                 تکدرس:           نیمسال دوم 5/15/                                                                              

      پایان نیمسال تابستان 6/31/             تکدرس:           نیمسال تابستان 7/30/    

                                                                                                                                                                  

 الف- مدت مجاز تحصیل در دوره کارشناسی 8 نیمسال است. امکان افزایش تا دو نیمسال تحصیل در نیمسال نهم رایگان و پس از آن با پرداخت شهریه امکان پذیر است. در رشته هایی که مدت زمان دوره کارشناسی 9 نیمسال است تحصیل در نیمسال دهم رایگان و در نیمسال یازدهم با پرداخت شهریه می باشد. اگر دانشجو در این مدت دانش آموخته نشود از ادامه تحصیل محروم خواهد بود.                                                                  

 ب- دانشجو می تواند به شرط دارا بودن میانگین کل بالای 12، تا 24 واحد درسی را اخذ نماید.  اگر دانشجو با اخذ 8 واحد در تابستان دانش آموخته شود به شرط تأیید گروه می تواند همه 8 واحد را اخذ کند.                                                 

ج- اگر واحدهای باقیمانده کمتر از 12 واحد باشد نیمسال تحصیلی محسوب اما معدل آن نیمسال در مشروطی بی تأثیر است. 

د- اگر دانشجو تنها با گذراندن دو درس نظری دانش آموخته شود با تأیید گروه می تواند این دروس را در ابتدای نیمسال بعد یا در بازه تابستان به صورت معرفی به استاد اخذ نماید و حداکثر در مدت زمان یک ماه، امتحان داده و نمره قبولی کسب کند.                                                      

 ر- اﮔﺮ داﻧﺸﺠﻮ ﻳﻚ درس ﻋﻤﻠﻰ- ﻧﻈﺮی را اﺧﺬ ﻛﻨﺪ و ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻠﻰ آن را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﮕﺬراﻧﺪ اﻣﺎ در ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺮی ﻧﻤﺮه ﻗﺒﻮﻟﻰ ﻛﺴﺐ ﻧﻜﻨﺪ، ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻔﺎد اﻳﻦ ﻣﺎده، ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺮی اﻳﻦ درس را ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺑﻪ اﺳﺘﺎد اﺧﺬ ﻛﻨﺪ.                                                                     

س- در رﺷﺘﻪﻫﺎﻳﻰﻛﻪ ﮔﺬراﻧﺪن ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ و ﭘﺮوژه اﻟﺰاﻣﻰ اﺳﺖ، داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ در آﺧﺮﻳﻦ ﻧﻴﻤﺴﺎل، دو درس را ﺑﻪ ﺷﺮط اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺮوژه ﻳﺎ ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺑﻪ اﺳﺘﺎد اﺧﺬ و ﭘﺲ از ﻛﺴﺐ ﻧﻤﺮه ﻗﺒﻮﻟﻰ در آن دروس، از ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ دﻓﺎع ﻛﻨﺪ.                                          

ط-اﮔﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ داﻧﺸﺠﻮ، ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن ﺗﻤﺎم واﺣﺪﻫﺎی درﺳﻰ ﻛﻤﺘﺮ از ١٢ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺳﻘﻒ ﻣﺠﺎز ﺳﻨﻮات ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ ﺑﻪ وی ﻓﺮﺻﺖ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺧﺬ ﻣﺠﺪد ﺣﺪاﻛﺜﺮ٢٠ واﺣﺪ از درسﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﻛﻤﺘﺮ از ١٢ ﮔﺬراﻧﺪه اﺳﺖ و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ دروس ﻣﺼﻮب دوره ﻛﻪ ﻗﺒﻼً اﺧﺬ ﻧﻜﺮده اﺳﺖ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ دروس اﺧﺬ ﺷﺪه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ١٢ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ دوره را درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﺪ. در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت داﻧﺸﺠﻮ از ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺤﺮوم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.   

ف-اﮔﺮ داﻧﺸﺠﻮی ﻣﻨﺼﺮف ﻳﺎ ﻣﺤﺮوم از ﺗﺤﺼﻴﻞ در دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ، ﺣﺪاﻗﻞ ٦٨ واﺣﺪ درﺳﻰ را ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ١٠ واﺣﺪ آن از دروس ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﻗﺒﻮﻟﻰ ﺑﮕﺬراﻧﺪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ دروس ﮔﺬراﻧﺪه، ﺣﺪاﻗﻞ ١٢ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺪرک دوره ﻛﺎرداﻧﻰ ﻫﻤﺎن رﺷﺘﻪ را درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻨﺪ. در ﻏﻴﺮ اﻳﻦﺻﻮرت ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮاﻫﻰ واﺣﺪﻫﺎی ﮔﺬراﻧﺪه ﺷﺪه، ﺑﻪ وی داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.   

م-اﮔﺮ داﻧﺸﺠﻮی ﻣﻨﺼﺮف ﻳﺎ ﻣﺤﺮوم از ﺗﺤﺼﻴﻞ در دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ ﺑﻴﺶ از واﺣﺪﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز دوره ﻛﺎرداﻧﻰ را ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﻗﺒﻮﻟﻰ ﮔﺬراﻧﺪه وﻟﻰ ﻣﻌﺪل ﻛﻞ وی ﻛﻤﺘﺮ از ١٢ ﺑﺎﺷﺪ، داﻧﺸﮕﺎه دروﺳﻰ را ﻣﻼک ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﺑﺮای ﺻﺪور ﻣﺪرک ﻛﺎرداﻧﻰ ﻗﺮار ﻣﻰ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ داﻧﺸﺠﻮ در آن دروس ﺑﻪ ١٢ ﺑﺮﺳﺪ.                                                                                                                                                  

و-ﺗﺎرﻳﺦ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﻰ، زﻣﺎن ﺛﺒﺖ آﺧﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه درس داﻧﺸﺠﻮ اﺳﺖ   

 

2- کارآموزی

دانشجویان مکانیک دارای کار آموزی 1 و کار آموزی 2 می باشند، که هر یک را باید در دو تابستان جداگانه و بعد از گذراندن 80 واحد اخذ نمایند .

اخذ کارآموزی در دو مرحله انجام می شود

اول: (اوایل خرداد ماه)

سرپرست کارآموزی، استاد کارآموزی دانشجویان را انتخاب می نماید و دانشجویان بعد از انتخاب استاد کار آموزی باید وارد سامانه های

Ut.talentcoach.ir

Ut.caroje.ir

شود.

مرحله دوم ثبت نام اوایل تیرماه انجام میشود، بدین صورت که دانشجویان بعد از ثبت نام درtalentcoach و caroje باید در سامانه آموزشی ثبت نام خود را تکمیل نمود و انتخاب واحد نمایند. (دانشجویان نمی توانند با کار آموزی خود درسی اخذ نمایند به جز درس پروژه به شرط ترم آخر بودن دانشجو)

بعد از اینکه دانشجو ثبت نام خود را انجام داد باید مراحل ذیل انجام شود.

-مرحله اول گذراندن دورهای کارآموزی، وگزارش کار ، و بارگذاری گزارش در سایت ثبت شده .

-مرحله دوم ثبت نمره توسط شرکت

-مرحله سوم ثبت نمره توسط استاد کارآموزی

-مرحله آخر ثبت و تایید نمره توسط دانشکده

دروس کارآموزی و کارورزی، اگر به تشخیص مدرس و تأیید گروه آموزشی، تکمیل آنها در یک نیمسال تحصیلی میسر نباشد، ناتمام تلقی می شوند و نمره در نیمسال بعدی قطعی خواهد شد. 

 

3-دستورالعمل تصویب و انجام پروژه­ های کارشناسی

 

1-3-انواع پروژه­ ها:

 • پروژه ­های کاربردی: ساخت، انجام آزمایش، طراحی، تغییر در طراحی و یا بهینه سازی مربوط به یک سیستم و یا وسیله مرتبط با مهندسی مکانیک و یا رشته های وابسته
 • پروژه ­های توسعه­ای: توسعه ابزار و یا روشهای ساخت، طراحی، محاسباتی، آزمایشگاهی مرتبط با مهندسی مکانیک و یا رشته های وابسته که منجر به افزایش دانش و توسعه قابلیت مهندسی گردد.
 • پروژه­ های تحقیقات مهندسی: امکان سنجی مربوط به آزمایش، ساخت، طراحی، و یا بهینه سازی یک وسیله و سیستم مهندسی ویا گرد آوری و فرآوری اطلاعات مهندسی و بارور سازی آن در راستای به انجام رساندن یک طرح مهندسی مرتبط با مهندسی مکانیک و یا رشته های وابسته.

پروژه های انتخاب شده می توانند از روش شبیه سازی، طراحی، ساخت و یا تحلیلی انجام شوند. بدیهی است پروژه ها باید در سطح کارشناسی تعریف شوند و هدف مشخص مهندسی را دنبال نمایند، بنابراین انجام صرف یک تحلیل مهندسی و یا شبیه­سازی نظیر حل مسائل درسی و یا مشابه پروژه‌های درسی  بدون رسیدن به یک هدف مشخص و کاربردی پذیرفتنی نیست.

 

2-3-مشخصات پروژه ها:

 • پروژه باید در محدوده تخصصی استاد راهنما قرار داشته و حداکثر در محدوده 6 تا 9 ماه قابل انجام باشد.
 • هدف اصلی پروژه چاپ مقاله نبوده بلکه به ثمر رساندن یک پروژه مهندسی کارشناسی است.
 • انتظار میرود که انجام پروژه حداقل 150 ساعت کار دانشجویی در برداشته باشد.

3-3-فرآیند انتخاب پروژه کارشناسی دانشکده مهندسی مکانیک

1-3-3-مرحله پیش از تصویب موضوع

الف-اخذ واحد پروژه تخصصی کارشناسی

 • دانشجویان موظفند تا پایان حذف و اضافه در نیمسال اول یا دوم، واحد پروژه تخصصی کارشناسی را اخذ نمایند.
 • اخذ واحد پروژه در ترم تابستان فقط برای دانشجویانی که در 31 شهریور ماه فارغ التحصیل می شوند، امکان­پذیر است. در این صورت این دانشجویان می بایست فرم شماره 1 را در نیمسال دوم تا حداکثر یک ماه پس از حذف و اضافه به آموزش ارائه نمایند.
 • چنانچه دانشجویی واحد پروژه تخصصی را برای اولین بار در نیمسال اول اخذ نموده باشد، می­تواند آن واحد را در نیمسال دوم تمدید نماید.
 • چنانچه دانشجویی واحد پروژه تخصصی را برای اولین بار در نیمسال دوم اخذ نموده باشد، می­تواند آن واحد را در ترم تابستان یا نیمسال اول سال تحصیلی بعد تمدید نماید.
 • تمدید واحد پروژه فقط یکبار امکان­پذیر است.

         ب- انتخاب استاد راهنما و تعیین موضوع

 •   دانشجویان موظفند حداکثر یک ماه بعد از تاریخ حذف و اضافه در نیمسال اخذ واحد پروژه، استاد راهنمای خود را با توجه به «ظرفیت خالی اساتید»  انتخاب و فرم «پیشنهاد موضوع پروژه کارشناسی» (فرم شماره 1) را تکمیل نموده و جهت تصویب به دفتر آموزش دانشکده مهندسی مکانیک ارائه نمایند.
 • دانشجویانی که فرم «پیشنهاد موضوع پروژه کارشناسی» (فرم شماره 1) را در بازه زمانی ذکر شده ارائه ننمایند، مشمول جریمه کاهش نمره خواهند شد.
 • تأخیر در ارائه فرم «پیشنهاد موضوع پروژه کارشناسی» به ازاء هرماه 1 نمره مشمول جریمه کسر نمره خواهد شد.
 • تبصره 1: درصورت تأخیر بیش از 3 ماه، سقف نمره پروژه دانشجو 14 خواهد شد.
 • تبصره 2: چنانچه اصلاحیه پیشنهادی از شورای آموزشی نیز بعد از گذشت 1 ماه ارائه شود، مشمول جریمه کسر 1 نمره خواهد شد.
 • دانشجویان پس از تصویب موضوع پروژه کارشناسی مجاز به تغییر عنوان و تغییر استاد راهنما نمی‌باشند.

 

4-3-مرحله انجام پروژه

 • دانشجویان موظفند با راهنمایی استاد راهنما، برنامه ریزی لازم را برای پیشبرد مراحل مختلف انجام پروژه در نیمسال تحصیلی انجام دهند.
 • دانشجویان موظفند یک گزارش فنی مکتوب بر اساس «آیین نامه راهنمای تهیه گزارش پروژه کارشناسی» (آیین نامه شماره 2) تهیه نمایند.

 

5-3-مرحله دفاع

الف-یک هفته پیش از بازه زمانی جلسات دفاع

 • دانشجویان موظفند حداقل یک هفته پیش از بازه زمانی جلسات دفاع، اقدامات زیر را انجام دهند:
  • نسخه الکترونیکی گزارش خود را (در قالب یک فایل pdf) برای استاد راهنما و اساتید گروه داوری مربوطه ارسال نمایند.
  • چهار نسخه «گزارش مختصر» (عنوان، چکیده و خلاصه نتایج مهم) حداکثر در دو صفحه آماده نموده و به استاد راهنما و اساتید گروه داوری تحویل دهند.
  • فرم «اعلام وصول پروژه کارشناسی توسط هیات محترم داوران» (فرم شماره 2) را به آموزش دانشکده ارائه نمایند.
  • چنانچه فرم شماره 2 با تاخیر به آموزش ارائه شود، اجازه دفاع در بازه زمانی جلسات دفاع داده نخواهد شد.

 

ب- جلسه دفاع

  • جلسات دفاع از پروژه های کارشناسی با حضور هیات داوران مطابق لیست گروه های داوری اساتید انجام می پذیرد.
 • جلسات دفاع پروژه های کارشناسی تمامی دانشجویان به صورت هماهنگ و در بازه­های زمانی مشخص زیر انجام می پذیرد:
 • پایان نیمسال اول: دو هفته پس از پایان امتحانات نیمسال اول.
 • پایان نیمسال دوم: دو هفته پس از پایان امتحانات نیمسال دوم.
 • پایان تابستان: هفته پیش از آغاز نیمسال اول در شهریور ماه.
 • جدول «زمان­بندی جلسات دفاع»  برای هر کدام از بازه های زمانی فوق توسط شورای آموزشی دانشکده تهیه می شود و دانشجویان موظفند طبق زمان­بندی اعلام شده در جلسه دفاع خود حاضر شوند.
  • تبصره: دفاع از پروژه غیر از بازه زمانی فوق امکان­پذیر نیست.
 • دفاع از پروژه به صورت رسمی و تحت نظارت معاونت آموزشی دانشکده انجام پذیرفته و جلسه امتحان تلقی می‌گردد.
 • دانشجویان موظفند فرم «پیشنهاد موضوع پروژه کارشناسی» (فرم شماره 1) تصویب شده توسط شورای آموزشی را به گروه داوری در جلسه دفاع ارائه نمایند.
 • نمره پروژه توسط هیات داوران شامل استاد راهنما و 3 استاد داور تعیین می‌گردد.
 • پس از جلسه دفاع، چنانچه گروه داوری اصلاحی در گزارش پروژه در نظر بگیرند، دانشجویان بایستی با نظارت استاد راهنما اصلاحات لازم را اعمال نمایند. سپس فرم «اطلاعات پایان نامه» (فرم شماره 4) را تکمیل نموده، نسخه نهایی گزارش را در قالب یک فایل pdf یا doc بر روی یک CD آماده نموده، و پس از تایید استاد راهنما به آموزش دانشکده ارائه نمایند.