نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

صدور گواهی المثنی

صدور گواهی المثنی


 

ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﻰﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﻗﺖ اﻟﻤﺜﻨﻰ/ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ اﻟﻤﺜﻨﻰ

 

اﮔﺮ ﮔﻮاﻫﻰﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻳﺎ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﺨﺺ، ﻣﻔﻘﻮد ﻳـﺎ ﻣﻌﻴـﻮب ﮔـﺮدد، ﺿـﺮوری اﺳـﺖ اﻗﺪاﻣﺎت زﻳﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد:

1- اﮔﺮ ﮔﻮاﻫﻰ ﻣﻮﻗﺖ/ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﺑﺮگ ﺗﻌﻬﺪﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﻰ، اراﺋﻪ ﻛﻨﺪ.

٢- اراﺋﻪ اﺻﻞ ﮔﻮاﻫﻰ ﻣﻮﻗﺖ/ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺨﺸﻰ از آن ﺳﻮﺧﺘﻪ ﻳﺎ ﻣﺨﺪوش ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.