نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شاهد و ایثارگر

شاهد و ایثارگر


 

1-شاهد و ایثارگر                                                                                                                                                        

1-1- حذف اضطراری                                                                                                                                              

حذف حداکثر دو درس نظری فقط در دو نیمسال تحصیلی در طول دوران تحصیلی دانشجو که موجب کاهش تعداد واحدهای کمتر از 12 واحد شود بلامانع است، براساس مقررات در صورتی که تعداد واحدها کمتر از 12 واحد  شود (حداقل 10 واحد) مشروطی دانشجو محسوب نمی شود.                                                                                                                                                                

1-2- دانشجویان شاهد و ایثارگر با 3 ترم مشروطی مشکلی برای ادامه تحصیل ندارند (نیازی به مجوز ادامه تحصیل نیست) در صورتی اجازه ادامه تحصیل ندارند که 4 ترم مشروطی متناوب یا غیرمتناوب داشته باشند.                                                                              

1-3- دانشجوی شاهد و ایثارگر می تواند 2 ترم از زیر حد نصاب واحد (یعنی 10 واحد)                                                               

1-4- شناور کردن نمره                                                                                                                                          

 الف دانشجو می تواند در یک ترم درس را اخذ نموده و امتحان پایان ترم ندهد و ترم بعد آن درس را گرفته و در کلاس حضور نداشته باشد و فقط امتحان پایان ترم دهد.                                                                                                                                    

ب- خارج شدن از مشروطی                                                                                                                                       

 اگر دانشجوی شاهد و ایثارگر در یک ترم از درسی افتاده داشته باشد (9.99) و در ترم آینده نمره قبولی بگیرد می تواند نمره قبولی را جایگزین نمره افتاده کند و لو اینکه از مشروطی خارج شود. (تمام این مراحل توسط امور شاهد و ایثارگر انجام می شود، البته کارشناس دانشکده و معاون آموزشی از طریق استعلام امور شاهد و ایثارگر پاسخ می دهند)