نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ساختار سازمانی

ساختار سازمانی


 

1-1-ساختار سازمانی

1-1-1-ساختار گروه ها و گرایش های دانشکده مهندسی مکانیک

شکل ‏1‑1: نمایش تقسیم­ بندی گروه­ها و گرایش­های دانشکده

1-1-2-ساختار اداری دانشکده

با توجه به توسعه و رشد دانشکده مهندسی مکانیک که منجر به افزایش تعداد دانشجویان و اعضای هیأت علمی این دانشکده شده است ساختار ادارای آن نیز تغییر یافته و آخرین شکل ساختار اداری به شرح ذیل است:

شکل ‏1‑2: نمایش ساختار اداری دانشکده

در حال حاضر تعداد شش نفر هیأت علمی و بیست نفر کارمند غیر هیأت علمی در این دانشکده مشغول فعالیت هستند که در جداول ذیل اطلاعات مربوط به آنان ارائه شده است:

جدول ‏1‑4: مسؤلین هیأت علمی دانشکده

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان شغلی

سال شروع به کار

سال خاتمه کار

1

کارن ابری نیا

رئیس دانشکده

1395

ادامه دارد

2

مسعود شریعت پناهی

معاون آموزشی

1393

ادامه دارد

3

علیرضا ریاسی

معاون پژوهشی

1396

ادامه دارد

4

مجید صفرآبادی فراهانی

معاون اداری مالی

1396

ادامه دارد

5

پدرام حنفی زاده

معاون آداری مالی (سابق)

1393

1396

6

مجتبی حقیقی یزدی

مدیر آموزش

1396

ادامه دارد

7

علی اصغر عطایی

مدیر تحصیلات تکمیلی

1396

ادامه دارد

 

 

جدول ‏1‑5: کارکنان غیر هیأت علمی دانشکده

1

امیر نوروز

رئیس دفتر دانشکده

2

محبوبه زنجانی

دفتر معاونت­ها

3

آزاده کربلایی

دفتر معاونت­ها

4

حسنیه اکبری

دفتر آموزش و تحصیلات تکمیلی

5

علی کریمی

دفتر آموزش و تحصیلات تکمیلی

6

 علی قدیری خاناپشتانی

مدیر امور عمومی و کارگاه ماشین ابزار

7

مهدی متقیان

مدیر مرکز کامپیوتر

8

جعفر زهره وند

حسابداری

9

یداله پورمند

مسئول کارگاه ماشین ابزار

10

مجید آزاده

مسئول آزمایشگاه توربوماشین

11

عادله قباخلو

مسئول انستیتو توربوماشین

12

سید رسول حسینی

مسئول کارگاه جوشکاری

13

نوازنی

مسئول آزمایشگاه مقاومت مصالح

14

محمدرضا نوروزی زاده

ناسیسات

15

کولیوند

تاسیسات

16

محمد دهقان

خدمات

17

محمد زورمند

خدمات

18

نوروز قدیری

خدمات

19

صفری ماتک

خدمات

20

حمدا... حسینی

خدمات

21

علیرضا ابراهیم زاده

خدمات

22

غلامرضا تقی زاده

خدمات

23

صفت اله کاظمی

خدمات