نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

زمان بندی انجام پروژه کارشناسی سال تحصیلی 99-1398

زمان بندی انجام پروژه کارشناسی سال تحصیلی 99-1398


 

نیمسال اول 99-98

نیمسال دوم 99-98

تابستان 99*

مهلت تحویل فرم شماره 1

(فرم پیشنهاد موضوع)

سه شنبه 98/8/14

چهارشنبه 21/12/98

چهارشنبه 98/12/21

مهلت تحویل فرم شماره 2

(فرم اعلام وصول گزارش)

شنبه 98/11/12

چهارشنبه 98/4/11

چهارشنبه 99/6/19

تاریخ برگزاری جلسات دفاع

چهارشنبه 98/11/16

چهارشنبه 99/4/18

سه شنبه 99/6/25

و

چهارشنبه 99/6/26

 

* فقط دانشجویانی که در شهریور 99 دانش آموخته می شوند می توانند درتابستان 99واحد پروژه را اخذ یا  تمدید کنند. 

در هر صورت،  فرم شماره 1 باید تا 98/12/21 به آموزش دانشکده تحویل داده شود.

                                                                                                   آموزش دانشکده مهندسی مکانیک

                                                                                                                   1398/7/24