نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

رویه ها

رویه ها


 

 1- حذف و اضافه

   الف- برای حذف و اضافه فرمی وجود ندارد ولی دانشجویانی که با مشکل حذف و اضافه روبرو هستند(مانند حداقل و حداکثر، مشروطی، سنوات و گرفتن دروس خارج از دانشکده) فرم درخواست آموزشی باید پر شود.                                                                         

 ب- اگر دانشجو بخواهد از دانشکده فنی درسی اخذ نماید باز هم باید فرم درخواست آموزشی پر کند.                                                

 ج - اگر دانشجو بخواهد خارج از دانشکده فنی درسی اخذ نماید فرم درخواست آموزشی پر کرده و سپس نامه اتوماسیونی از طریق معاونت آموزشی ارسال می گردد. (دانشجو موافقت دانشکده مقصد را حضوری و شفاهی دریافت می نماید)