نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

روسای قبلی دانشکده

روسای قبلی دانشکده


 

ردیف نام و نام خانوادگی سال شروع به کار سال خاتمه کار تصاویر
1 دکتر اردشیر جهانشاهی 1348 1350
2 مهندس هوشنگ جلالی 1350 1354
3 دکتر نصراله تابنده 1354 1356
4 دکتر سید احمد نوربخش 1358 1360
5 مهندس آریانا 1360 1361
6 دکتر منصور نیکخواه بهرامی 1363 1364
7 دکتر محمد تقی ابتکار 1365 1367
8 دکتر نصراله تابنده 1367 1369
9 دکتر سید احمد نوربخش 1371 1373
10 دکتر حسین شکوهمند 1373 1375
11 دکتر سید احمد نوربخش 1375 1380
12 دکتر منصور نیکخواه بهرامی 1380 1382
13 دکتر ابوالفضل معصومی 1382 1387
14 دکتر محمد علی اخوان 1387 1393
15 دکتر ناصر سلطانی 1393 1395
16 دکتر کارن ابری نیا 1395 ادامه دارد