نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

روسای قبلی

روسای قبلی


 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سال شروع به کار

سال خاتمه کار

1

دکتر اردشیر جهانشاهی

1348

1350

2

مهندس هوشنگ جلالی

1350

1354

3

دکتر نصراله تابنده

1354

1356

4

دکتر سید احمد نوربخش

1358

1360

5

مهندس آریانا

1360

1361

6

دکتر منصور نیکخواه بهرامی

1363

1364

7

دکتر محمد تقی ابتکار

1365

1367

8

دکتر نصراله تابنده

1367

1369

9

دکتر سید احمد نوربخش

1371

1373

10

دکتر حسین شکوهمند

1373

1375

11

دکتر سید احمد نوربخش

1375

1380

12

دکتر منصور نیکخواه بهرامی

1380

1382

13

دکتر ابوالفضل معصومی

1382

1387

14

دکتر محمد علی اخوان

1387

1393

15

دکتر ناصر سلطانی

1393

1395

16

دکتر کارن ابری نیا

1395

اکنون