راهنمای درخواست دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکدگان فنی در سامانه sd

راهنمای درخواست دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکدگان فنی در سامانه sd


 

لینک راهنمای سامانه sd (میز خدمت الکترونیک دانشگاه تهران) جهت استحضار و اطلاع رسانی به دانشجویان گرامی مقطع کارشناسی دانشکدگان فنی