در خصوص شرایط و نحوه اخذ ریز نمرات رسمی برای دانشجویان در حین تحصیل (لغو تعهد) مقطع کارشناسی دانشکدگان فنی

در خصوص شرایط و نحوه اخذ ریز نمرات رسمی برای دانشجویان در حین تحصیل (لغو تعهد) مقطع کارشناسی دانشکدگان فنی


 

با توجه به نامه ‬ آموزش کل دانشگاه در خصوص شرایط و نحوه صدور ریز نمرات رسمی برای دانشجویان مقطع کارشناسی در حین تحصیل،  فرم تسویه حساب جهت وحدت رویه در انجام تسویه حساب‌ها پیوست می باشد.

 

فرم تسویه حساب دانشکده

نامه آموزش کل 1

نامه آموزش کل 2