نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دانشجویان ساعی و کوشا

دانشجویان ساعی و کوشا


 

1-دانشجویان ساعی و کوشا (شیوه نامه تغییر رشته مصوب مورخ 1398/4/11 شورای آموزشی دانشگاه)   

 

درخواست تغییر رشته                  آخرین مهلت درخواست (4/31)       

                                                                                 

1-1-این دانشجویان باید 2 ترم را سپری کرده باشند ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ١٨ واﺣﺪ درﺳﻰ در ﻫـﺮ ﻧﻴﻤﺴـﺎل ﺑﺎ ﻛﺴﺐ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ١٧ در ﻫـﺮ ﻧﻴﻤﺴـﺎل ﻳﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ١٧، ﺑﻪ ﺷﺮﻃﻰ ﻛﻪ در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﻧﻴﻤﺴﺎلﻫﺎ، ﻣﻌﺪل وی ﻛﻤﺘﺮ از ٥/١٦ ﻧﺒﺎﺷﺪ.بعد از کسب نمرات، فرم درخواست آموزشی خود را به همراه کارنامه (نمرات تأیید شده) به دانشکده مدنظر ارسال می کنند.                                                               

1-2- اﮔﺮ در ﻳﻜﻰ از دو ﻧﻴﻤﺴﺎل، ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺧﺎرج از اراده داﻧﺸﺠﻮ و ﻛﻤﺘﺮ از ١٨ واﺣﺪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪﺷﺮط ﮔﺬراﻧﺪن ٣٦ واﺣﺪ و اﺣﺮاز ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮاﻳﻂ، ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﻐﻴﻴﺮ رﺷﺘﻪ وی ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﻰ اﺳﺖ.                                                                                                                      

1-3- باﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ٧٠ % از واﺣﺪﻫﺎی ﮔﺬراﻧﺪه از دروس اﺻﻠﻰ و ﭘﺎﻳﻪ رﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و داﻧﺸﺠﻮ ﻫﻴﭻ درس ﻣﺮدودی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. دروس معافی جزء دروس پذیرفته شده نیست.                                                                                                                                 

1-4- زﻣﺎن اراﺋﻪ ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ اداره آﻣﻮزش داﻧﺸﻜﺪه ﻣﺒﺪأ، ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل اول ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ داﻧﺸﺠﻮ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ اول ﺷﻬﺮﻳﻮر اﺳﺖ                     

1-5- اﺧﺬ ﻣﻮاﻓﻘﺖ از ﺷﻮرای آﻣﻮزﺷﻰ داﻧﺸﻜﺪه ﻣﺒﺪأ و ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺮای ﺗﻐﻴﻴﺮ رﺷﺘﻪ اﻟﺰاﻣﻰ اﺳﺖ. داﻧﺸﻜﺪه ﻣﺒﺪأ در ﺻﻮرت ﻣﻮاﻓﻘﺖ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺧﺬ رأی داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻘﺼﺪ اﻗﺪام و ﻧﺘﻴﺠﻪ را ﺑﻪ دﻓﺘﺮ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد. ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻰ و ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮرای ﻫﺪاﻳﺖ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن، ﺣﻜﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﺷﺘﻪ از ﺳﻮی اداره ﻛﻞ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﻰ ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.                                                                          

1-6- ﭘﺲ از ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﻗﻄﻌﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﺷﺘﻪ و ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در رﺷﺘﻪ ﺟﺪﻳـﺪ، ﺑﺎزﮔﺸـﺖ داﻧﺸـﺠﻮ ﺑـﻪ رﺷـﺘﻪ ﻗﺒﻠﻰ اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ                                                                                                                                                                         

2- دو رشته ای (ﺗﺎرﻳﺦ ٣١/٠٦/١٣٩٧ مصوب ﺷﻮرای ﻫﺪاﻳﺖ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ورودی ٩٨-٩٧ و ﺑﻌﺪ از آن ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا اﺳﺖ)                                                                                                                                                                       

این دانشجویان مانند ساعی و کوشا باید 2 ترم گذرانده و حتماً تا حداکثر ترم 4 فرصت دارند، از ترم سوم یا چهارم                                   

مدارک مورد نیاز: فرم درخواست آموزشی به همراه کارنامه                                                                                                

 آخرین مهلت برای ترم 3      30 بهمن                                                                                                                     

 آخرین مهلت برای ترم 4     31 تیرماه                                                                                                                           

2-1- دانشجوی دوره کارشناسی که پس از حداقل دو نیمسال در مقایسه با دانشجویان هم ورودی خود جزء 10% برتر بوده و دارای یکی از ویژگیهای زیر باشد، مجاز است علاوه بر رشته خود، در یکی از رشته های دوره اولویت دار کارشناسی پیوسته تحصیل کند.                                                                                                                                                             

 الف- پذیرفته شدگان آزمون سراسری که با تأیید سازمان سنجش نمره کل قبولی، 2/5 انحراف معیار از میانگین نمره های شرکت کنندگان در گروه آزمایشی مربوط بیشتر باشد.                                                                                                                           

 ب- دارندگان مدال های جهانی و طلای کشوری المپیادهای علمی دانش آموزی                                                                       

2-2- تحصیل در رشته دوم پس از موافقت دانشکده مبدا و مقصد و تأیید دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه امکان پذیر است.           

2-3- دانشگاه می تواند با توجه به اولویتها در اسناد بالادستی کشور نسبت به تهیه فهرست رشته های الویت دار اقدام کند.                       

2-4- دانشجو پس از ورود به رشته دوم باید در هر نیمسال حداکثر تا سقف 30 واحد از مجموع درسهای دو رشته را به نحوی انتخاب کند که در مدت مجاز تحصیل در رشته اول، هر دو رشته را به پایان رساند.                                                                                     

2-5- دانشکده اختیار دارد سنوات تحصیلی این دانشجو را حداکثر تا سقف 10 نیمسال و بدون پرداخت شهریه افزایش دهد.               

2-6- داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺎﻳﻴﺪ داﻧﺸﻜﺪه ﻣﺒﺪأ و ﻣﻘﺼﺪ، درسﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺤﺘﻮاﻳﻰ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻣﻮﺿﻮﻋﻰ دارﻧﺪ، ﻓﻘﻂ در ﻳﻜﻰ از دو رﺷﺘﻪ ﺑﮕﺬراﻧﺪ.                                                                                                                                                            

2-7- داﻧﺸﺠﻮ در ﺻﻮرت داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﻰ در رﺷﺘﻪ اول و ﻗﺒﻮﻟﻰ در دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻰارﺷﺪ، ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ واﺣﺪﻫﺎی ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه از رﺷﺘﻪ دوم ﺧﻮد را ﺣﺪاﻛﺜﺮ در دو ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ، ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺤﺼﻴﻞ در دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻰارﺷﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﺎﻧﺪ. در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎﻳﺪ از اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در رﺷﺘﻪ دوم اﻧﺼﺮاف دﻫﺪ.                                                                                                                                              

8- 2- داﻧﺸﺠﻮ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در ﻫﺮ دو رﺷﺘﻪ را ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺮﺳﺎﻧﺪ، ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد و ﻣﻌﺮﻓﻰ وی ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن وﻇﻴﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ، ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺤﺼﻴﻼت در ﻫﺮ دو رﺷﺘﻪ است.                                                                                                         

 2-9- اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻫﻢزﻣﺎن در دو رﺷﺘﻪ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻛﺴﺐ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻌﺪل ١٤ در ﻫﺮ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ اﺳﺖ.                                        

2-10- درﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮ در دو ﻧﻴﻤﺴﺎل ﻣﺘﻮاﻟﻰ در ﻫﺮ ﻳﻚ از رﺷﺘﻪﻫﺎ، معدل زیر 14 کسب نماید از اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در رﺷﺘﻪ دوم ﻣﺤﺮوم و ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮاﻫﻰ دروس ﮔﺬراﻧﺪه ﺷﺪه در رﺷﺘﻪ دوم ﺑﻪ وی اﻋﻄﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.       

 

3- ایجاد و اجرای دوره کهاد ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی (مصوب شورای آموزشی 1396/4/27)

                                             

دوره های کهاد در دانشگاه تهران  

 

3-1- دوره کهاد، دوره آموزشی کوتاه مدت با حداقل 18 واحد و حداکثر 24 واحد است که توسط یکی از دانشکده ها برای دانشجویان سایر رشته ها ارایه می شود.

3-2- برای اجرای دوره کهاد لازم است دانشکده میزبان ((فرم تعریف دوره کهاد)) را تکمیل و برای تصویب به شورای آموزشی دانشکده مربوطه ارایه نماید. پس از تصویب دوره در شورای آموزشی، برنامه آموزشی دوره برای تأیید به اداره کل برنامه ریزی و نظارت آموزشی دانشگاه ارسال می گردد.

3-3- دانشجویان دوره کارشناسی پس از پایان نیمسال دوم تحصیل و گذراندن حداقل 24 واحد درسی می توانند درخواست خود را برای شرکت در دوره کهاد به معاونت آموزشی دانشکده خود ارایه نمایند.

3-4- میانگین کل دانشجو در زمان ارایه درخواست، نباید کمتر از 14 باشد.

3-5- در زمان ارایه درخواست، دانشجو نباید در هیچ یک از نیمسال های ما قبل مشروط باشد.

3-6-هر دانشجو در مدت تحصیل خود فقط امکان ارایه درخواست برای طی یک دوره کهاد را دارد.

3-7- دانشجویانی که از آئین نامه تحصیل در دو رشته به صورت هم زمان استفاده کنند اجازه شرکت در این دوره را ندارند.

3-8- آخرین نیمسال مجاز برای ارایه پذیرش در دوره کهاد، نیمسال هفتم است.

3-9- در مورد رشته هایی که پایان نامه جزء واحدهای اجباری دوره تحصیل محسوب می شود، واحدهای دوره کهاد باید قبل از دفاع از پایان نامه به اتمام برسد.

3-10- اخذ واحدهای دوره مشمول پرداخت شهریه متغیر دروس کارشناسی مطابق مصوبات هیأت امنای دانشگاه می باشد. در صورتی که میانگین کل دانشجو 17 و یا بالاتر باشد، دانشجو از پرداخت شهریه دروس دوره کهاد اخذ شده در نیمسال بعدی معاف خواهد بود.

3-11-اخذ دروس دوره با استفاده از ضوابط تکدرس و میهمانی مجاز نیست. دانشجو موظف است دروس دوره را در سقف سنوات مجاز دوره اصلی و با ثبت نام در نیمسال عادی اخذ نماید.

3-12-نمرات دروس اخذ شده دوره در میانگین نیمسال و میانگین کل تأثیری نخواهد داشت و به عنوان دروس دوره کهاد در کارنامه تحصیلی دانشجویان با کد خاص درج خواهد شد. دروس این دوره جایگزین دروس اختیاری دوره اصلی دانشجو نمی شوند.

3-13-چنانچه میانگین یک نیمسال تحصیلی دانشجو بعد از پذیرش در دوره کهاد کمتر از 14 شود و یا سنوات او از 10 نیمسال بیشتر شود گواهی دوره کهاد برای دانشجوی مزبور صادر نمی شود.

3-14- حداکثر سنوات مجاز تحصیل دانشجو در دانشگاه در رشته اصلی و دوره کهاد تابع مقررات و آئین نامه آموزشی دوره اصلی است. تمدید سنوات مازاد برای تحصیل در دوره کهاد مجاز نیست.

3-15-دانشجویی که در دوره کهاد شرکت کرده است، مشمول تمامی مقررات آموزشی جاری دانشگاه در دوره اصلی خود خواهد بود.

3-16- ارایه درخواست برای تغییر از یک دوره به دوره مشابه دیگر مجاز نیست.

3-17-گواهی دوره کهاد با امضای رئیس دانشکده میزبان و رئیس مرکز آموزش های آزاد دانشگاه صادر می شود.

3-18-عنوان گواهی دوره کهاد، یکسان با عنوان دوره اصلی در دانشکده میزبان خواهد بود که با پیشوند دوره کهاد در عنوان گواهی خواهد بود.

 

4- برنامه درسی دو وجهی (مصوب 98/6/10)

 4-1- برنامه درسی دو وجهی از یک رشته اصلی و یک بسته آموزشی فرعی( شامل 15 تا 21 واحد درسی) تشکیل شده است.

 4-2- دانشجو می تواند هم زمان با ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال سوم تحصیلی، با مشورت استاد راهنما یکی از بسته های آموزشی فرعی را انتخاب کند که مجاز به انتخاب و گذراندن یک بسته آموزشی فرعی است.

 4-3- در صورت اعلام انصراف دانشجو از ادامه تحصیل در بسته آموزشی فرعی، دانشکده اختیار دارد واحدهای گذرانده شده از دروس بسته آموزشی فرعی را به عنوان واحدهای اختیاری رشته اصلی بپذیرد.

4-4- دانشکده موظف است برنامه آموزشی فرعی را تدوین و جهت تصویب به شورای آموزشی مربوطه ارایه کند. پس از تصویب برنامه در شورا، برنامه برای بررسی و تأیید به شورای برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه ارسال می گردد.

4-5- معادل تعداد واحدهای بسته آموزشی فرعی، از تعداد واحدهای برنامه درسی رشته اصلی کاسته خواهد شد.

4-6- دانشجو باید کلیه دروس دوره رشته اصلی و بسته آموزشی فرعی را در سقف سنوات مجاز دوره بگذراند.

4-7- نمرات دروس بسته های آموزشی فرعی در میانگین نیمسال اخذ دروس محاسبه می شود.

4-8- در موارد خاص اخذ و گذراندن یک عنوان درس از دانشکده یا دانشگاه دیگر با تأیید دانشکده اصلی بلامانع است.

4-9-گواهی بسته آموزشی فرعی با امضای مدیرکل خدمات آموزشی دانشگاه و  عنوان گواهی بسته آموزشی فرعی، یکسان با عنوان رشته اصلی با پیشوند "گواهی بسته آموزشی فرعی" صادر می گردد.