خیلی مهم- اعلام رعایت پیش نیازی و هم نیازی دروس در بازه زمانی ترمیم ( حذف و اضافه ) نیمسا ل 4022

خیلی مهم- اعلام رعایت پیش نیازی و هم نیازی دروس در بازه زمانی ترمیم ( حذف و اضافه ) نیمسا ل 4022


 

به اطلاع می‌رساند به دلیل عدم ثبت نمرات نیم سال ۴۰۲۱ در سامانه جامع آموزش، جهت روند انتخاب واحد و کاهش مشکلات آموزشی دانشجویان، انتخاب واحد نیم سال ۴۰۲۲ بدون رعایت پیش نیاز و هم نیاز صورت پذیرفت. با توجه به شروع بازه زمانی حذف و اضافه از روز شنبه ۵ اسفند ماه و قفل نمرات نیم سال قبل (۴۰۲۱) حذف و اضافه با رعایت پیش نیاز و هم نیاز دروس در سامانه جامع آموزش اعمال خواهد شد و لازم است دانشجویان در صورت نیاز و داشتن خطای آموزشی نسبت به اصلاح انتخاب واحد خود اقدام نمایند. شایان ذکر است چنانچه دانشجویی نسبت به رفع خطای موجود در انتخاب واحد خود اقدام ننماید عواقب این امر بر عهده دانشجو می‌باشد.