نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حسابداری

حسابداری


 

در این بخش کلیه موارد مرتبط با درآمدها، هزینه کرد بررسی و ساماندهی می شود که شامل فعالیتهای زیر است:

  • نگهداری حسابها و تنظیم گزارشهای مالی

  • تنظیم قراردادها با پیمانکارن، پژوهشگران، شرکتهای دانش بنیان و موسسات آموزشی

  • وصول درآمدهای عمومی و اختصاصی دانشکده

  • تهیه اسناد مالی و نظارت بر حفظ آنها

مسئول حسابداری : آقای زهره وند

محل حضور : اتاق 705 ، ساختمان شماره ۲ دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران

شماره تماس :‌ 61119912-021