نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حذف و اضافه

حذف و اضافه


 

1- حذف و اضافه                                                               

 الف- برای حذف و اضافه فرمی وجود ندارد ولی دانشجویانی که با مشکل حذف و اضافه روبرو هستند(مانند حداقل و حداکثر، مشروطی، سنوات و گرفتن دروس خارج از دانشکده) فرم درخواست آموزشی باید پر شود.                                                             

 ب- اگر دانشجو بخواهد از دانشکده فنی درسی اخذ نماید باز هم باید فرم درخواست آموزشی پر کند.                                                 

ج - اگر دانشجو بخواهد خارج از دانشکده فنی درسی اخذ نماید فرم درخواست آموزشی پر کرده و سپس نامه اتوماسیونی از طریق معاونت آموزشی ارسال می گردد. (دانشجو موافقت دانشکده مقصد را حضوری و شفاهی دریافت می نماید)                                                                                                                                                                      

 2- حذف اضطراری                                                                                                                                                                     

الف- دانشجو می تواند فقط یک درس حذف نماید به شرط اینکه تعداد واحدها به حداقل اخذ واحد نرسد (زیر 12 واحد نرسد)

ب- اگر دانشکده با حذف واحدهای درسی دانشجو موافقت کند به گونه ای که تعداد واحدهای اخذ شده دانشجو در یک نیمسال کمتر از 12 واحد شود، آن نیمسال به عنوان یک نیمسال کامل برای دانشجو محاسبه خواهد شد و در صورت مشروطی نیز یک نیمسال مشروطی برای دانشجو لحاظ خواهد شد.

ج- در شرایط خاص، حذف تمام دروس یک نیمسال تحصیلی با درخواست دانشجو و شورای آموزشی دانشکده/پردیس پیش از آغاز آزمون پایانی نیمسال و با احتساب در سنوات تحصیلی امکان پذیر است.                   

د- دانشجوی شاهد و ایثارگر می تواند دو درس حذف اضطراری انجام دهد.(حداقل اخذ 10 واحد)     

                                          

 3- ارزشیابی اساتید (هفته 16)                                                                                                                                                 

 در هفته 16 نیمسال آموزشی ارزشیابی اساتید توسط کارشناس در سامانه گلستان فعال می شود که خروجی ارزشیابی برای معاونت آموزشی ارسال می گردد. 

الف- اگر دانشجویی ارزشیابی انجام ندهد سرترم جدید برای این دانشجو ایجاد نمی شود و این دانشجو ناگزیر است زمان ثبت نام اول ارزشیابی و بعد ثبت نام انجام دهد. به طبع این دانشجو از تمام هم دوره ای های خود یک مرحله عقب می افتد (جهت اخذ درس) 

 ب- دانشجویی که ارزشیابی انجام نداده نمی تواند نمرات ترم قبل خود را ببیند.             

 

4- تغییر نمره 

 

الف- اداره آموزش دانشکده باید نمرات دانشجویان مقطع کارشناسی را حداکثر تا ده روز و نمرات مقاطع تحصیلات تکمیلی را حداکثر تا 45 روز پس از برگزاری آخرین امتحان هر نیمسال و پس از رسیدگی به اعتراضات دانشجویان و رفع اشتباهات احتمالی، در سامانه جامع آموزش ثبت نهایی کند.

ب-اگر پس از ثبت نهایی نمرات، نیاز باشد به سبب اشتباه استاد در ثبت نمره، تغییری در نمره ایجاد شود، استاد آن درس باید فرم تغییر نمره را تکمیل و تحویل آموزش دهد.

ج-مهلت ارایه درخواست دانشجو برای تغییر نمره و تکمیل کاربرگ تغییر نمره از سوی استاد، حداکثر یک ماه پس از ثبت نمره است.