نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تغییر رشته

تغییر رشته


1- تغییر رشته  (شیوه نامه تغییر رشته دانشجویان مصوب در جلسه مورخ 1398/4/11                                         

 

 درخواست تغییر رشته و تکمیل فرم درخواست آموزشی                                                                                                     

ارسال فرم درخواست آموزشی برای نیمسال دوم 8/15/  تا  9/15/                                                                                               

ارسال فرم درخواست آموزشی برای نیمسال اول 2/15/  تا  3/15/                                                                                           

در غیر اینصورت درخواست قابل بررسی نمی باشد                                                                                                         

1-1- موافقت گروه/دانشکده مبدا و مقصد با تأیید دانشگاه                                                                                         

1-2-کسب نمره قبولی در کد رشته مورد تقاضا                                                                                              

   1-2-1- دانشجویان فاقد نمره قبولی در کد رشته مورد تقاضا، می توانند در قالب آیین نامه دانشجویان ساعی و کوشا، تغیر رشته  دهند.                                                                                                                                                                       

3 -1- دانشجوی متقاضی تغییر رشته می تواند در پایان سال اول تحصیلی و پیش از شروع سال دوم تحصیلی (بین نیمسال دوم و سوم)، فرم درخواست تغییر رشته خود را به

دانشکده تحویل دهد.                                                                                     

 1-4- در زمان درخواست تغییر رشته، دانشجو باید حداقل 18 واحد از دروس دوره خود را گذرانده باشد.                                         

1-5-تغییر رشته یا انتقال توأم با تغییر رشته، از رشته های متمرکز به رشته های نیمه متمرکز و بالعکس مجاز نیست. اما درخواست دانشجو در رشته های نیمه متمرکز، به شرط شرکت در آزمون عملی و احراز نمره قبولی، در رشته مورد تقاضا، قابل بررسی و اقدام است.                                                                                                                                                  

1-6-دانشجو در دوره تحصیلی تنها یک مرتبه می تواند با رعایت شرایط، تغییر رشته دهد.                                                 

1-7- اگر دانشجو پس از صدور حکم تغییر رشته و پیش از شروع نیمسال تحصیلی جدید، با درخواست کتبی از ادامه تحصیل در رشته جدید انصراف دهد به شرطی که در رشته جدید ثبت نام نکرده باشد، حکم تغییر رشته وی بی اثر می شود و دیگر اجازه درخواست مجدد تغییر رشته ندارد.   

 

2- تطبیق دروس معافی (شیوه نامه تطبیق دروس معافی مصوب در جلسه مورخ 1398/4/11)                                           

  2-1- بررسی و پذیرش دروس معافی، تنها برای دانشجویانی امکان پذیر است که در دانشگاه قبلی از طریق آزمون سراسری یا با استفاده از تسهیلات پذیرش بدون آزمون (استعداد های درخشان) مورد تأیید سازمان سنجش کشور باشد، پذیرفته شده باشند.                       

  2-2-نشجوی متقاضی معافی، باید اصل ریزنمرات تأیید شده دانشگاه پیشین را ارایه کند.                                                       

  2-3-تطبیق و معادل سازی تنها برای دروسی امکان پذیر است که بیش از 5 سال از زمان گذراندن آن سپری نشده باشد.                    

  2-4- تطبیق دروس باید به تأیید شورای آموزشی برسد.                                                                                           

  2-5- نمرات دروس معافی، با رعایت سقف تعداد واحدهای مجاز در یک نیمسال (حداکثر 20 واحد) به صورت یک نیمسال مستقل در کارنامه دانشجو ثبت شده در میانگین کل دانشجو، محاسبه می شود.                                                                       

  2-6- تعداد واحدهای درس گذرانده شده برای تطبیق به صورت معافی، نباید از تعداد واحد درس در برنامه مصوب رشته تحصیلی دانشجو کمتر باشد.                                                                                                                                                            

 2-7- تعداد دروس معافی، در محاسبه سنوات مجاز تحصیلی دانشجو لحاظ می شود. در مقطع کارشناسی به ازای هر 12 تا 20 واحد از دروس معادل سازی شده، یک نیمسال از سنوات مجاز تحصیلی دانشجو کسر می گردد.                                                               

2-8- حداقل نمره قابل قبول برای بررسی و تطبیق دروس معافی، از همه دانشگاههای سطح یک 12 و دانشگاههای سطح دو 14 می باشد.

2-9- حداکثر تا 40% همه دروس گذرانده شده دانشجویان قابل پذیرش است.   

                                                                                                                                                                            

3-تسهیلات آموزشی ویژه دانشجویان ممتاز

3-1-دانشجویانی که می توانند از مزایای این آیین نامه بهره مند شوند، عبارتند از:

الف-برگزیدگان آزمون سراسری با معرفی سازمان سنجش کشور، که مجموع نمرات اکتسابی آنها در آزمون سراسری حداقل دو ونیم انحراف معیار از میانگین نمرات در گروه آزمایشی مربوطه بالاتر باشد.

ب-برگزیدگان المپیادهای علمی دانش آموزی کشور(طلا و نقره کشوری) با معرفی وزارت آموزش و پرورش

ج-برگزیدگان جشنواره های خوارزمی،رازی و فارابی با معرفی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران.

امتیازات اعطایی:

  • اولویت در استفاده از امکانات خوابگاهی
  • تحصیل بطور همزمان در دو رشته تحصیلی و براساس شیوه نامه مربوط
  • استفاده از امکانات ویژه تحقیقاتی طبق نظر مسولان دانشکده

3-2- تعیین استاد مشاور جهت نظارت بر فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشجوی ممتاز

3-3- دانشجوی ممتاز می تواند دروس عمومی و پایه را با تأیید مدیر گروه آموزشی، بدون شرکت در کلاس در ابتدای نیمسال تحصیلی امتحان دهد این دروس جزء حد نصاب واحدهای دانشجو در آن نیمسال تحصیلی منظور نمی گردد.

3-4- دفتر استعدادهای درخشان حوزه معاونت آموزشی دانشگاه عهده دار انجام اولیه امور استعداد درخشان است.

3-5- بنا به تشخیص استاد مشاور و تأیید مدیر گروه آموزشی، دانشجوی ممتاز می تواند برخی از دروس اصلی و تخصصی را به طور اختصاصی زیر نظر استاد، بدون حضور در کلاس بگذراند.

3-6- تحصیل هم زمان در دو رشته