تعیین تکلیف دانشجویانی که تا تاریخ 1402/11/30 دفاع کرده اند

تعیین تکلیف دانشجویانی که تا تاریخ 1402/11/30 دفاع کرده اند


 

 

با توجه به تاکیدات اداره کل آموزش مبنی بر تعیین تکلیف دانشجویان با وضعیت نامشخص در سامانه جامع آموزش، به استحضار می رساند درخصوص دانشجویانی که تا نیمسال ۴۰۲۱ دفاع کرده اند، چنانچه تا تاریخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۳ درخواست دفاع آن ها به اتمام نرسد، در سامانه محروم از تحصیل خواهند شد.