بخشنامه در خصوص ممنوعیت همزمانی تحصیل در دانشگاه و انجام خدمت وظیفه عمومی تحت هر عنوان ممکن

بخشنامه در خصوص ممنوعیت همزمانی تحصیل در دانشگاه و انجام خدمت وظیفه عمومی تحت هر عنوان ممکن


 

به استحضار می رساند مطابق تبصره ۲ ماده ۳۵ قانون خدمت وظیفه عمومی، تحصیل در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به هر شکل ممکن، برای کلیه کارکنان وظیفه (از جمله طلاب حوزه علمیه که از طرح هجرت استفاده می نمایند) ممنوع بوده و تمامی کارکنان وظیفه در حین خدمت می باید در صورت اخذ پذیرش از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی (بشرط احراز شرایط قانونی) از خدمت دوره ضرورت ترخیص شده و معافیت تحصیلی اخذ نمایند.