نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اﻧﺘﻘﺎل و ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﻰ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻳﺮاﻧﻰ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ

اﻧﺘﻘﺎل و ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﻰ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻳﺮاﻧﻰ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ


 

اﻧﺘﻘﺎل و ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﻰ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻳﺮاﻧﻰ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻰ ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

 

اﻳﻦ ﺷﻴﻮهﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻳﺮاﻧﻰ ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ دوره ﺗﺤﺼﻴﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺮﺳﻴﺪه و ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ دﻫﻨﺪ.

درﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺘﻘﺎل و ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﻰ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، در ﺷﻮرای ﭘﺬﻳﺮش و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ زﻳﺮ ﺑﺮرﺳﻰ ﻣﻰﺷﻮد:

ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﻰ داﻧﺸﮕﺎه (رﺋﻴﺲ ﺷﻮرا ) ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﻰ داﻧﺸﮕﺎه (دﺑﻴﺮ ﺷﻮرا)

ﻣﻌﺎون داﻧﺸﺠﻮﻳﻰ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ داﻧﺸﮕﺎه (ﻋﻀﻮ ﺷﻮرا) ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ اﻣﻮر داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻏﻴﺮ اﻳﺮاﻧﻰ و ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ داﻧﺸﮕﺎه (ﻋﻀﻮ ﺷﻮرا)

ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی و ﻧﻈﺎرت آﻣﻮزﺷﻰ داﻧﺸﮕﺎه (ﻋﻀﻮ ﺷﻮرا) ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﻰ واﺣﺪی ﻛﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ آن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻳﺎ ﻣﻴﻬﻤﺎن ﺷﻮد (ﻋﻀﻮ ﺷﻮرا)

 

١- اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺪارک، درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﻴﺶ از ﺷﺮوع ﻫﺮ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ ﺑﻪ اداره ﻛﻞ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﻰ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮔﺮدد. درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل، ﺑﺮای ﻫﺮﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ.

٢- اراﺋﻪ ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺳﻔﺎرت ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻰ اﻳﺮان در ﻛﺸﻮر ﻣﺒﺪأ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﻮرای اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺸﮕﺎه.

٣- اﻋﺘﺒﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ.

٤- ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺒﺪأ و داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻘﺮرات آﻣﻮزﺷﻰ و ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻈﺎم وﻇﻴﻔﻪ.

٥- دارا ﺑﻮدن دﻳﭙﻠﻢ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻳﺎ ﻣﻌﺎدل ارزﺷﻴﺎﺑﻰ ﺷﺪه آن ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش.

٦- دارا ﺑﻮدن ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﻫﺮ دوره.

٧- داﻧﺸﺠﻮی ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺘﻘﺎل ﺧﺎرج ﺑﻪ داﺧﻞ، ﺗﺎﺑﻊ ﻫﻤﻪ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ.

٨- ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ٤٠% از واﺣﺪﻫﺎی ﮔﺬراﻧﺪه ﺷﺪه داﻧﺸﺠﻮ در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺒﺪأ، ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮔﺮوه و ﺷﻮرای آﻣﻮزﺷﻰ ﭘﺮدﻳﺲ/داﻧﺸﻜﺪه، ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺘﺴﺎب اﺳﺖ.

٩- درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن اﻧﺘﻘﺎل در »ﺷﻮرای ﭘﺬﻳﺮش و اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺸﮕﺎه« ﺑﺮرﺳﻰ ﻣﻰﺷﻮد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺬﻳﺮش آﻧﻬﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

10-ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ اﻳﻦ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺼﻮب ﻫﻴﺄت اﻣﻨﺎی داﻧﺸﮕﺎه و در آﻏﺎز ﻫﺮ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ از ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن، درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻰﺷﻮد.

١١- ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﺳﺎل وﻗﻔﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﻰروﻧﺪ و درﺧﻮاﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺮرﺳﻰ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

١٢- ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻛﺘﺒﻰ ﭘﺎﻳﺎن دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ دورهﻫﺎی ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ، ﻧﺒﺎﻳﺪ از ١٢ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

١٣ - داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎﻳﺪ در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺒﺪأ، دو ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ٢٤ واﺣﺪ درﺳﻰ در ﻧﻈﺎم واﺣﺪی ﻳﺎ ﻣﻌﺎدل آن را در ﻧﻈﺎم ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﻧﻤﺮات ٥/٢ از ٤ ﻳﺎ ﻣﻌﺎدل آن ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺷﻮرای اﻧﺘﻘﺎل، ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

14- داﻧﺸﺠﻮﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻮﻗﺘﺎً ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺒﺪأ ﻳﺎ ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺨﺼﻰ، ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺧﻮد را در اﻳﻦ داﻧﺸﮕﺎه اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﺪ، ﻣﻴﻬﻤﺎن ﺗﻠﻘﻰ ﻣﻰﺷﻮد.

15-ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﻰ داﻧﺸﺠﻮ، ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﮔﺬراﻧﺪن ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺒﺪأ اﺳﺖ.

16- ﻣﺪرک داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﻰ داﻧﺸﺠﻮی ﻣﻴﻬﻤﺎن، در ﻫﺮ ﺻﻮرت از ﺳﻮی داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺒﺪأ ﺻﺎدر ﻣﻰﺷﻮد.