اعلام اولویت زمان بندی حذف و اضافه نیم سال دوم سال تحصیلی 1403 - 1402 / دانشکدگان فنی / مقطع کارشناسی

اعلام اولویت زمان بندی حذف و اضافه نیم سال دوم سال تحصیلی 1403 - 1402 / دانشکدگان فنی / مقطع کارشناسی


 

خواهشمند است اولویت زمان بندی حذف و اضافه نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۳ - ۱۴۰۲ در کلیه رشته‌های مهندسی مقطع کارشناسی این دانشکدگان، به صورت تصادفی و بر اساس سال ورود به شرح ذیل انجام گردد.

۱ - ورودی‌های ۹۹ و ماقبل روز شنبه مورخ ۰۵/‏۱۲/‏۱۴۰۲‬ از ساعت ۷:۳۰ صبح لغایت ۹:۳۰

۲ - ورودی‌های ۱۴۰۰ روز شنبه مورخ ۰۵/‏۱۲/‏۱۴۰۲‬ ‬ ‬ ‬ از ساعت ۹:۳۰ لغایت ۱۱:۳۰

۳ - ورودی‌های ۱۴۰۱ روز شنبه مورخ ۰۵/‏۱۲/‏۱۴۰۲‬ ‬ از ساعت ۱۱:۳۰ لغایت ۱۳:۳۰

۴ - ورودی‌های ۱۴۰۲ روز شنبه مورخ ۰۵/‏۱۲/‏۱۴۰۲‬ ‬ از ساعت ۱۳:۳۰ صبح لغایت ۱۵:۳۰