اعلام اولویت زمان بندی انتخاب واحد نیم سال دوم سال تحصیلی 1403 - 1402 / دانشکدگان فنی / مقطع کارشناسی

اعلام اولویت زمان بندی انتخاب واحد نیم سال دوم سال تحصیلی 1403 - 1402 / دانشکدگان فنی / مقطع کارشناسی


 

 اولویت زمان بندی انتخاب واحد نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۳ - ۱۴۰۲ در کلیه رشته‌های مهندسی مقطع کارشناسی این دانشکدگان، به صورت تصادفی و بر اساس سال ورود به شرح زیر انجام می گردد.

۱ - ورودی‌های ۹۸ و ماقبل روز شنبه مورخ ۱۴/‏۱۱/‏۱۴۰۲‬ ‬ از ساعت ۸:۰۰ لغایت ۱۱:۰۰

۲ - ورودی‌های ۹۹ روز شنبه مورخ ۱۴/‏۱۱/‏۱۴۰۲‬ از ساعت ۱۱:۰۰ لغایت ۱۴:۰۰

۳ - ورودی‌های ۱۴۰۰ روز یک شنبه مورخ ۱۵/‏۱۱/‏۱۴۰۲‬ از ساعت ۸:۰۰ لغایت ۱۱:۰۰

۴ - ورودی‌های ۱۴۰۱ روز یکشنبه مورخ ۱۵/‏۱۱/‏۱۴۰۲‬ ‬ از ساعت ۱۱:۰۰ لغایت ۱۴:۰۰

۵ - ورودی‌های ۱۴۰۲ روز دوشنبه مورخ ۱۶/‏۱۱/‏۱۴۰۲‬ از ساعت ۸:۰۰ لغایت ۱۱:۰۰