نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

استعدادهای درخشان

استعدادهای درخشان


 

1- استعدادهای درخشان

 

ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﮔﺎن ﻋﻠﻤﻰ ﺣﺎﺋﺰ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺮ در ﺻﻮرت ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮی ورود ﺑﻪ دوره ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﻛﺴﺐ ﺣﺪﻧﺼﺎب ﻋﻠﻤﻰ ﺣﺪاﻗﻞ ٩٠ درﺻﺪ ﻧﻤﺮه آﺧﺮﻳﻦ ﻓﺮد ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﻫﺮ ﻛﺪ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ، ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﻰ از داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.

1-1- ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﮔﺎن رﺗﺒﻪ ﻫﺎی اول ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﻳﻰ اﻟﻤﭙﻴﺎدﻫﺎی ﻋﻠﻤﻰ- داﻧﺸﺠﻮﻳﻰ.

2-1- داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺸﻮری در دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن.

3-1- رﺗﺒﻪﻫﺎی اول ﺗﺎ ﺳﻮم ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺟﺸﻨﻮاره ﺧﻮارزﻣﻰ، ﺟﻮان ﺧﻮارزﻣﻰ، رازی، اﻳﻦ ﺳﻴﻨﺎ و ﻓﺎراﺑﻰ در دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻳﺎ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ، ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ٥٠ درﺻﺪ در دﺳﺘﺎورد ﺣﺎﺋﺰ رﺗﺒﻪ.

4-1- داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ رﺗﺒﻪ اول دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ در ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﻢ رﺷﺘﻪ و ﻫﻢ ورودی ﻛﻪ ﻃﻰ ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻤﺴﺎل داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

5-1- داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ رﺗﺒﻪ اول ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ در ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﻢ رﺷﺘﻪ و ﻫﻢ ورودی ﻛﻪ ﻃﻰ ﭼﻬﺎر ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

6-1-ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻌﺎدل ١٠ درﺻﺪ (ﺑﺎ ﺗﻘﺮﻳﺐ اﺿﺎﻓﻰ) در ﻫﺮ ﻛﺪ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ دوره ﺑﺎﻻﺗﺮ را ﺑﺮاﺳﺎس اوﻟﻮﻳﺖ ﻧﻤﺮه و اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺑﻪ ﺣﺎﺋﺰﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﻦ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ.

7-1- اﻓﺮاد ﻣﺸﻤﻮل اﻳﻦ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺠﺎزﻧﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﻳﻚ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ ﭘﺲ از زﻣﺎن داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﻰ و ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮای ﻳﻚ ﺑﺎر از ﺗﺴﻬﻴﻼت آن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.

 

2-ﭘﺬﻳﺮش ﺑﺪون آزﻣﻮن اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻰارﺷﺪ

 

1-2-داﻧﺸﮕﺎه اﺧﺘﻴﺎر دارد ﺣﺪاﻛﺜﺮ٤٠ درﺻﺪ ﻇﺮﻓﻴﺖ دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻰارﺷﺪ در ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞ را ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺮ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ.

2-2 – دانشجو باید ﭘﺲ از ٦ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ و ﺑﺎ ﮔﺬراﻧﺪن ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم واﺣﺪﻫﺎی درﺳﻰ، ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ، ﺟﺰء ﭘﺎﻧﺰده درﺻﺪ ﺑﺮﺗﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﻢ رﺷﺘﻪ و ﻫﻢ ورودی ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ.

3-2- ﺣﺪاﻛﺜﺮ در ﻣﺪت ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﻮد.

4-2- ﭘﺬﻳﺮش ﺑﺮای ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﻰ و ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻳﻜﺒﺎر اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ.

5-2- ﭘﺬﻳﺮش در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ ﻣﺮﺗﺒﻂ، ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮔﺮوه/ داﻧﺸﻜﺪه و ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮرای اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ.

6-2- اﺣﺮاز ﺷﺮاﻳﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﻰ داﻧﺸﮕﺎه (ﺷﺮاﻳﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﻰ داﻧﺸﮕﺎه و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻮرد ﭘﺬﻳﺮش، ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای ﻫﺪاﻳﺖ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن در ﻫﺮ ﺳﺎل ﺗﻌﻴﻴﻦ و اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.)

7-2-داﻧﺸﮕﺎه اﺧﺘﻴﺎر دارد ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻧﻰ را ﻛﻪ در ﻃﻮل ﺷﺶ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻤﺴﺎل داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﻢ رﺷﺘﻪ و ﻏﻴﺮ ﻫﻢ ورودی ﺧﻮد ﺟﺰو ﭘﺎﻧﺰده درﺻﺪ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮش ﺑﺪون آزﻣﻮن در دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻰارﺷﺪ ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﭘﺬﻳﺮش ﻛﻨﺪ.

8-2-داﻧﺸﮕﺎه اﺧﺘﻴﺎر دارد درﺧﻮاﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻰ را ﻛﻪ ﻣﺪت ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺷﺎن ﺑﻪ دﻻﻳﻠﻰ ﺧﺎرج از اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮد (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻴﻤﺎری، ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ واﻟﺪﻳﻦ ﻳﺎ ﻫﻤﺴﺮ و ﻳﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ زاﻳﻤﺎن)، ﺣﺪاﻛﺜﺮ دو ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ ﺑﻴﺶ از ﻣﺪت ﻣﺠﺎز ﻣﺬﻛﻮر در اﻳﻦ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﺪ، ﭘﺲ از ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﻮارد ﺧﺎص، ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻳﻦ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﻰ ﻛﻨﺪ.

9-2- ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺎﻧﺰده درﺻﺪ ﺑﺮﺗﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺣﺎﺋﺰ ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﻦ ﻣﺎده، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻧﺼﺮاف ﻳﺎ ﻋﺪم ﺗﻘﺎﺿﺎ، از ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻜﺮدﻧﺪ و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮش رﺷﺘﻪای ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﺸﺪ، در اﻳﻦ ﺻﻮرت داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻰ ﺻﺮﻓﺎ ده درﺻﺪ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﻌﺪی داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺧﻮد، ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ رﺗﺒﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن در آن رﺷﺘﻪ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.

10-2- ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮرای آﻣﻮزﺷﻰ داﻧﺸﮕﺎه، ﻓﻘﻂ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻰ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﺰاﻳﺎی اﻳﻦ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ دارا ﺑﻮدن ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺮاﻳﻂ، درس ﻣﺮدودی ﺑﻰاﺛﺮ ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط، در ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ آﻧﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ.

11-2-داﻧﺸﮕﺎه اﺧﺘﻴﺎر دارد ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﮔﺎن رﺗﺒﻪﻫﺎی اول ﺗﺎ ﺳﻮم اﻟﻤﭙﻴﺎد ﻋﻠﻤﻰ داﻧﺸﺠﻮﻳﻰ را ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﻫﻤﺎن رﺷﺘﻪ ﻳﺎ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ، ﺑﺎ ارﺋﻪ ﻣﻌﺮﻓﻰﻧﺎﻣﻪ از دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ اﻟﻤﭙﻴﺎد، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ، ﭘﺬﻳﺮش ﻛﻨﺪ.

12-2-ﭘﺬﻳﺮش ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﮔﺎن رﺗﺒﻪﻫﺎی ﭼﻬﺎرم ﺗﺎ ﺷﺸﻢ اﻟﻤﭙﻴﺎد ﻋﻠﻤﻰ داﻧﺸﺠﻮﻳﻰ ﺑﻪ ﺷﺮط ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮔﺮوه/ داﻧﺸﻜﺪه ﻣﺮﺑﻮط اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

13-2- ﺗﻐﻴﻴﺮ رﺷﺘﻪ ﻳﺎ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻓﺮاد ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه، ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺠﺎز ﻧﻴﺴﺖ.

 

3-ﭘﺬﻳﺮش ﺑﺎ آزﻣﻮن اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن در دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻰارﺷﺪ

 

ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﮔﺎن ﻋﻠﻤﻰ ﺣﺎﺋﺰ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺮ در ﺻﻮرت ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮی ورود ﺑﻪ دوره ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﻛﺴﺐ ﺣﺪﻧﺼﺎب ﻋﻠﻤﻰ ﺣﺪاﻗﻞ ٩٠ درﺻﺪ ﻧﻤﺮه آﺧﺮﻳﻦ ﻓﺮد ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﻫﺮ ﻛﺪ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ، ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﻰ از داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.

1-3- ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﮔﺎن رﺗﺒﻪ ﻫﺎی اول ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﻳﻰ اﻟﻤﭙﻴﺎدﻫﺎی ﻋﻠﻤﻰ- داﻧﺸﺠﻮﻳﻰ.

2-3- داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺸﻮری در دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن.

3-3- رﺗﺒﻪﻫﺎی اول ﺗﺎ ﺳﻮم ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺟﺸﻨﻮاره ﺧﻮارزﻣﻰ، ﺟﻮان ﺧﻮارزﻣﻰ، رازی، اﻳﻦ ﺳﻴﻨﺎ و ﻓﺎراﺑﻰ در دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻳﺎ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ، ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ٥٠ درﺻﺪ در دﺳﺘﺎورد ﺣﺎﺋﺰ رﺗﺒﻪ.

4-3- داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ رﺗﺒﻪ اول دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ در ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﻢ رﺷﺘﻪ و ﻫﻢ ورودی ﻛﻪ ﻃﻰ ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻤﺴﺎل داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

5-3- داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ رﺗﺒﻪ اول ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ در ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﻢ رﺷﺘﻪ و ﻫﻢ ورودی ﻛﻪ ﻃﻰ ﭼﻬﺎر ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

6-3-ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻌﺎدل ١٠ درﺻﺪ (ﺑﺎ ﺗﻘﺮﻳﺐ اﺿﺎﻓﻰ) در ﻫﺮ ﻛﺪ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ دوره ﺑﺎﻻﺗﺮ را ﺑﺮاﺳﺎس اوﻟﻮﻳﺖ ﻧﻤﺮه و اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺑﻪ ﺣﺎﺋﺰﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﻦ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ.

7-3- اﻓﺮاد ﻣﺸﻤﻮل اﻳﻦ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺠﺎزﻧﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﻳﻚ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ ﭘﺲ از زﻣﺎن داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﻰ و ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮای ﻳﻚ ﺑﺎر از ﺗﺴﻬﻴﻼت آن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.