نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمایشگاه نانو مهندسی سطح

آزمایشگاه نانو مهندسی سطح


 

Surface Nano Engineering Laboratory (SNE)

گرایش یا زمینه مرتبط

مهندسی مکانیک نانو تکنولوژی

تعریف آزمایشگاه، ویژگی‌ها و اهداف آن

The SNE is a multi-disciplinary research center that serves the industry in advancement of surface nano-engineering. At the SNE Research Center, we are working towards developing high-end surfaces, with required properties for practical applications, using state-of-the-art surface nano-engineering techniques

سرپرست آزمایشگاه

دکتر فرشید چینی

دستگاهها و تجهیزات اصلی

اندازه گیری زاویه تماس کشش سطح و انرژی سطح

اندازه گیری تنش برشی بین یخ و سطح و سنجش سطوح یخ گریز

ترازو های مختلف