نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اختراعات

اختراعات


اختراعات بین المللی 

(METHOD AND SYSTEM FOR TREATING A CONTAMINATED FLUID (US 2012/0211426 
 
(/files/download/documents/Raisee US20120211426A1.pdf)
 
(SYSTEM AND METHOD FOR HYDROSTATIC BACKWARD EXTRUSION (US 2016/0052035 
 
(/files/download/documents/ABRINIA-2016.pdf)
 
(HYDRO IRONING (US 2017/0080473
 
(/files/download/documents/ABRINIA-2017.pdf)
 
(HYDROSTATIC EXTRUSION SYSTEM AND METHOD FOR PRODUCING HIGH STRENGTH SEAMLESS PIPES (US 2017/0001228
 
(/files/download/documents/ABRINIA-2017-2.pdf)
 
(HYDROSTATIC CYCLIC EXPANSION EXTRUSION PROCESS FOR PRODUCING ULTRAFINE-GRAINED RODS (US 2018/0029097 
 
(/files/download/documents/FARAJI-2018.pdf)
 
(SYSTEM AND METHOD OF PRODUCING NANOSTRUCTURED MATERIALS (US 2018/0056350
 
(/files/download/documents/FARAJI-2018-2.pdf)