آزمایشگاه کاربرد جوش و آزمون های غیر مخرب

 

 
Applied Welding Laboratory And Non Destructive Tests
گرایش یا زمینه مرتبط
مهندسی جوش، آزمون‌های غیر مخرب، ساخت و تولید
تعریف آزمایشگاه، ویژگی‌ها و اهداف آن
در این آزمایشگاه با انجام تحقیقات کاربردی در حوزه‌های مختلف جوش و آزمون های غیرمخرب ماموریت‌های محوله از صنعت در حوزه‌های آزمون های غیر مخرب، مهندسی جوش و ساخت تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته اجرا می‌گردد. مأموریت‌های در نظر گرفته شده برای این مرکز در سه گروه ذیل دسته بندی می‌شوند
حوزه توسعه دانش و انجام پژوهش کاربردی
حوزه ارائه خدمات آزمایشگاهی استاندارد
حوزه آموزش نیروهای متخصص
با توجه به نبود یک مرکز فعال پژوهشی-کاربردی دانشگاهی در این حوزه و نیز بازار مناسب در این زمینه، می‌توان در این حوزه آورده‌های اقتصادی مناسبی را در آینده‌ای نه چندان دور برای این مرکز متصور بود
سرپرست آزمایشگاه
دکتر محمدرضا فراهانی
همکارانی که در این آزمایشگاه فعالیت می کنند
مهندس مجید فرهنگ، مدیر اجرایی مرکز و مسوول واحد اندازه گیری تنش‌های پسماند
مهندس اردبیلی، مسوول واحد ترموگرافی 
مهندس حاتمی، مسوول آزمون برهمنگاری تصاویر دیجیتالی و ارزیابی اپتیکی خواص مواد 
دستگاه‌ها و تجهیزات اصلی
دستگاه اندازه‌ گیری تنش‌های پسماند به روش کرنش‌سنجی سوراخ
تجهیزات حرارت نگاری مادون قرمز و سیستم های تحریک حرارتی مربوطه
تجهیزات آزمون برهمنگاری تصاویر دیجیتالی دو و سه بعدی
دستگاه آزمون کشش و دیتالاگر